Vol 5 No 2 (2017): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Abstract

รายละเอียดในส่วนนี้ประกอบด้วย


» หน้าปกวารสาร


» หลักการและเหตุผล


» วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร


» กำหนดการเผยแพร่


» ข้อตกลงเบื้องต้น


» กองบรรณาธิการวารสารวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม


» การติดต่อกองบรรณาธิการ


» บทบรรณาธิการ


» สารบัญ

Keywords

Article Details

Section
กองบรรณาธิการ