สิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle: การสร้างเนื้อหาแอคชัน แฟนตาซี (Action-Fantasy) ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น (Singhakraiphop Lion Heart Chronicle: Creating the action-fantasy content in the Japanese Manga style)

Main Article Content

นนท์กมล ลิ้มธนะกุล นิธิอร พรอำไพสกุล

Abstract

บทคัดย่อ


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเนื้อหาแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle ในรูปแบบการ์ตูนญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่าแอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของการ์ตูนสิงหไกรภพสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ เนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพและเนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพ ด้านเนื้อหาแอคชันในการ์ตูนสิงหไกรภพ ปรากฏผ่านการต่อสู้แบบตัวต่อตัว และการทำสงคราม ส่วนด้านเนื้อหาแฟนตาซีในการ์ตูนสิงหไกรภพพบแฟนตาซีด้านตัวละคร และแฟนตาซีด้านของวิเศษ ได้แก่ ต้นสรรพยา และดาบเพชรเจ็ดสี  แอคชันแฟนตาซี (Action-Fantasy) ของหนังสือการ์ตูนสิงหไกรภพ Lion Heart Chronicle แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างนิทานคำกลอนของไทยกับรูปแบบการนำเสนอของการ์ตูนของญี่ปุ่น


คำสำคัญ:  สิงหไกรภพ / การ์ตูนญี่ปุ่น / แอคชัน / แฟนตาซี


 


Abstract


This research papersaims to study the action-fantasy content of the comic book Singhakraiphop Lion Heart Chroniclewhich is in the Japanese Manga style. The results of the study show that the action-fantasy content in Singhakraiphop can be divided into the two aspects of action content and fantasy content. The action content ofSinghakraiphop is seen through one-on-one fighting and war whereas the fantasy content is found in the cartoon characters and magic objects including the Sapphaya plant and the seven-colour sword. The action-fantasy content in SinghakraiphopLion Heart Chronicledemonstrates the hybridization of Thai narrative poetry and Japanese Manga.  


Keywords: Singha Krai Phob/ Japanese Manga/ Action/ Fantasy

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย