การรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในเฟซบุ๊กมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวเมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย (Recognition of Attraction Photograph in Facebook, Influence on Decision Making Behavior of Tourists in Leh Ladakh, India)

Main Article Content

จิราภา สุวรรณรัษฎากร อารีวรรณ สุขวิลัย มยุรี ศรีกุลวงศ์ อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ

Abstract

บทคัดย่อ


ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ เช่น การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทำให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่สำหรับประเทศอินเดียที่คนไทยมีทัศนคติเชิงลบ การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวในเฟซบุ๊ก อาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันกับกรณีการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้รายงานผลการศึกษาการรับรู้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอินเดียผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อให้ทราบถึงผลการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศอินเดีย การศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มวัยทำงาน อายุตั้งแต่ 23 - 45 ปี ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 คน โดยแบ่งตามช่วงอายุ 23 - 29 ปี, 30 - 35 ปี, 36 - 40 ปี และ 41 - 45 ปี ผลการศึกษาผลพบว่า ภาพถ่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และก่อให้เกิดการตัดสินใจท่องเที่ยวได้ในทันที แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต้องการท่องเที่ยว เนื่องจากการตัดสินใจท่องเที่ยวนั้นต้องอาศัยความชื่นชอบและความสนใจส่วนตัวที่มีต่อสถานที่นั้น ๆ ต้องมีแรงจูงใจ และต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติอันดับต้น ๆ รวมถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่แตกต่างกันจึงต้องมีการวางแผนและหาข้อมูล นอกจากนี้ ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือเริ่มทำงานช่วง 1 - 2 ปีแรก มักคำนึงถึงความพร้อมเรื่องเงินและเวลาเป็นอันดับแรก


คำสำคัญ :การรับรู้, ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว/ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก/ พฤติกรรมการตัดสินใจ/ อินเดีย


 


Abstract


        Nowadays,Facebook is a key communicationtool influencing people’s decision making. For example, people who perceive information regarding tourist attractions in Japan are likely to visit the country. Nevertheless, for a country like India, which most Thais have negative attitude, whether Facebook can influence positive attitude towards the country is still a question. This qualitative research paper reports whether perception of beautiful tourist attractions in India posted on Facebook can change Thais’ attitude and their decision toward traveling to India. An interview was conducted with eight Thai travelers in Bangkok, aged between 23-45 years. The results showed that the pictures could not immediately change the attitude towards India. Instead, the pictures help motivating these respondents to be eager to travel. In fact, we found that there are other factors that influence decision to travel, including (1) preferences, (2) motivation, (3) such countries being in the list of ideal destinations, and (4) different landscape and weather which will affect trip planning and preparation. More importantly, people who earn less than 15,000 baht or those who just start working, budget and leave allowance will be their priorities.


 


Keyword: Recognition / Attraction photography / Facebook / Decision making behavior / India

Keywords

Article Details

Section
Articles