พฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจ็นเนอเรชั่น วาย (Media Usage Behavior by Generation X And Generation Y)

Main Article Content

อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจ็นเนอเรชั่น วาย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 800 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ ช่วงอายุระหว่าง 39-53 ปี และกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย อายุระหว่าง 18-34 ปี ผลการวิจัย พบว่า อุปกรณ์ที่ทั้งกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจ็นเนอเรชั่น วาย ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ โทรศัพท์มือถือ รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ตามลำดับ ช่วงเวลาที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ใช้ในการบริโภคสื่อสูงสุด คือ ช่วง 18.01-21.00 น. (97.00%) รองลงมา คือ ช่วงเวลา 21.01-24.00 น. ส่วนกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย ช่วงเวลาที่ใช้บริโภคสื่อสูงสุด คือ ช่วง 21.01-24.00 น. (85.75%) รองลงมา คือ ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. (83.50%) ด้านช่องทางที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ ชอบที่จะใช้ในการบริโภคสื่อ คือ โทรทัศน์ (96.50%) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ (91.50%) เว๊ปไซด์ (61.25%)  และสื่อสังคมออนไลน์ (60.75%) ตามลำดับ กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย ช่องทางที่ชอบใช้ในการเข้าถึงสื่อมากที่สุด คือ สื่อสังคมออนไลน์ (91.25%)  รองลงมา คือ โทรทัศน์ (76.00%)  และ เว๊ปไซด์ (73.15%) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า เนื้อหาจากสื่อที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ ชื่นชอบมากที่สุด คือ  ข่าว (81.00%) รองลงมา คือ ละคร (55.50%) รายการวาไรตี้ (49.50%)  และรายการบันเทิง (47.00%)   ส่วนเนื้อหาจากสื่อที่กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย ชื่นชอบมากที่สุด คือ ข่าวเช่นกัน รองลงมา คือ รายการวาไรตี้ รายการบันเทิง และละคร ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อถามกลุ่มเป้าหมายว่า ท่านมีความเชื่อถือหรือเชื่อข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสารใดมากที่สุด กลุ่มเจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ ตอบว่า เชื่อถือและไว้วางใจในข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด  (84.00%) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ (74.50%) วิทยุ (66.25%) และสื่อสังคมออนไลน์ (14.00%) ส่วนกลุ่มเจ็นเนอเรชั่น วาย เชื่อถือและไว้วางใจข้อมูลจากโทรทัศน์มากที่สุดเช่นกัน (85.00%) รองลงมา คือ หนังสือพิมพ์ (64.00%) และสื่อสังคมออนไลน์ (19.00%)


 


คำสำคัญ :พฤติกรรมใช้สื่อ /เจ็นเนอเรชั่น เอ็กซ์ /เจอเนอเรชั่น วาย


 


Abstract


        This study aim to investigate how Generation X and Generation Y media usage behavior. The research employs questionnaire survey technique and sample purposive sampling technique was used in this study.  A sample size of 800 respondents was initially taken for the study and analyzed. The survey collections are conducted by using questionnaires. Its targeted population is Generation X Generation Y whose ages range is between 39-53 years old and 18-34 years old. The results showed that the highest use of equipment to access to the information by both Generation X and Generation Y is a mobile phone, followed by computer, television and print media. The most frequency time to consume the information from media by Generation X is 06.01 to 09.00 p.m. (97.00%) followed by 09.01 p.m. to midnight (86.25%) and the most frequency time to consume the information from media by Generation Y is 09.01 p.m. to midnight (85.75%) followed by 06.01 to 09.00 p.m. (83.50%).  The preferred of media platforms by Generation X was a television (96.50%), newspaper (91.50%), website (61.25%), social media (60.75%) respectively and the preferred of media platforms by Generation Y was Social media (91.25%), television (76.00%), website (73.15%) respectively.


        The result also showed the most preferred content by Generation X is news (81.00%) followed by soap opera (55.50%), a variety show (49.50%), entertainment (47.00%) respectively and the most preferred content by Generation Y is News (66.00%) followed by a variety show (57.50%), entertainment (56.75%) and soap opera (48.50%) respectively. However, when we ask which media do you trust? The answer by Generation X was a television (84.00%) followed by the newspaper (74.50%), radio (66.25%) and social media was the lowest one only 14.00%. In the same way, the answer from Generation Y was also television (85.00%) followed by the newspaper (64.00%) and social media (19.00%).


       


Keyword: Media Usage Behavior /  Generation X / Generation Y

Keywords

Article Details

Section
Articles