นวัตกรรมการสอนของนิสิตครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน Thailand 4.0 (Pre-Service Teacher Teaching Innovation with Information Technology in Thailand 4.0)

Main Article Content

อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์ ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

Abstract

บทคัดย่อ


นวัตกรรมการสอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเดิม ๆ ให้ดียิ่งขึ้น หนึ่งในนวัตกรรมการสอนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคม Thailand 4.0 รัฐบาลต่างมุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยและช่วยจัดการปัญหาการจัดการทางความคิด การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยอย่างเกิดผล ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะต้องคิดและพัฒนานวัตกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่เหมาะสม ทั้งนี้รัฐบาลได้พยายามทุ่มงบประมาณในการพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ใหม่หรือมีการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ดังนั้น ผู้เขียนจึงมองว่าการพัฒนาทักษะหรือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาของครูคงจะช้าไป แต่เราจะต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญไปที่การบ่มเพาะ “นิสิตครู” บุคคลที่กำลังจะก้าวมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่สังคม Thailand 4.0 อย่างแท้จริง


 


คำสำคัญ :นวัตกรรมการสอน / นิสิตครู / เทคโนโลยีสารสนเทศ


 Abstract


        Innovative teaching was created to solve problems, improve or change the traditional teaching. One of the innovations in teaching that plays an important role is information technology. Especially when Thailand steps into Thailand 4.0, governments aim to provide information technology to help Thailand, and to help solve problems of thinking management, teamwork, communications, learning skills and morality in Thai society.  Teachers play an important role in thinking and developing effective teaching innovations so that learners have the right skills. The government has tried to budget for the development of teachers to have new skills in learning management or to develop their ability to use information technology to effectively manage their education. However, it seems that the results are not satisfactory. Therefore, the author considers that the development of skills or ability to use information technology in the education of teachers will be slow, but we have to focus and prioritize on the incubation of "Pre-service teachers" who are going to be a major force in developing countries to have skills in using information technology to bring Thailand to the real Thailand 4.0.


 


Keyword: Innovative teaching / Pre-service teacher / Information Technology

Keywords

Article Details

Section
Articles