“ความคิดรวบยอดและสไตล์” ใจความสำคัญของการสื่อสารในการผลิตงานภาพยนตร์ (“Concept and Style” A Significant Communication in Film Production)

Main Article Content

ภัทรนันท์ ไวทยะสิน อธิป เตชะพงศธร สามินี รัตนยงศ์ไพโรจน์

Abstract

บทคัดย่อ


กระบวนการผลิตภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องนั้นจำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอน วิธีการ หลักการที่มีระบบชัดเจนเพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานของผลงาน โดยที่กลไกสำคัญในการผลิตภาพยนตร์ คือ การกำหนดและวางแนวทางสำหรับกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่ชัดเจนในช่วงก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ หรือ ช่วงเตรียมงานภาพยนตร์ ซึ่งขั้นตอนแรกของการเริ่มการทำงานภาพยนตร์ คือ การกำหนดความคิดรวบยอดและสไตล์ เพื่อเป็นคัมภีร์ในการดำเนินงานของผู้กำกับการแสดง นักแสดง ผู้ออกแบบงานสร้าง ผู้ออกแบบงานศิลป์ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย ผู้กำกับภาพ และบุคลากรในฝ่ายอื่นๆ โดยมีผู้กำกับการแสดงเป็นผู้กำหนดและควบคุมทิศทางการทำงานไม่ให้หลุดจากกรอบของแก่นความคิดหลัก ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากความคิดรวบยอด และนำไปสู่การกำหนดสไตล์จากการพูดคุย  ระดมความคิด ตีความจากบทภาพยนตร์ ตลอดจนการประสานงาน การทำงานร่วมกันของบุคลากรแต่ละฝ่าย โดยมีผู้กำกับการแสดงเป็นผู้นำ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการแสดงและการกำกับการแสดง ฝ่ายออกแบบงานภาพยนตร์ และ ฝ่ายผลิตงานภาพยนตร์ ทั้ง 3 ฝ่ายนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถขาดหรือละทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ล้วนมีความสำคัญเท่าๆกัน เพียงแต่บทบาทการทำงานนั้นมีลักษณะที่แตกต่างและโดดเด่นในแต่ละส่วนของงานภาพยนตร์ นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างบุคลากรฝ่ายต่างๆในงานภาพยนตร์เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน หากขาดการสื่อสารที่ดีก็จะนำไปสู่การดำเนินงานที่ผิดทิศทาง ไม่เข้าใจกัน หากขาดความร่วมมือของบุคลากรแต่ละฝ่ายแล้วนั้น ย่อมส่งผลเสียต่อกระบวนการผลิตภาพยนตร์ทั้งในด้านเอกภาพขององค์ประกอบในงานภาพยนตร์ การบริหารจัดการ และงบประมาณ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อผลงานภาพยนตร์ที่ออกสู่สายตาผู้ชม ความคิดรวบยอดและสไตล์จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการสื่อสารในกระบวนการผลิตงานภาพยนตร์ที่ควรให้ความสำคัญและนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง บทความวิชาการเรื่องนี้ จึงได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์และกระบวนการทำงานร่วมกันในงานภาพยนตร์ ตลอดจนแนวปฏิบัติของการสื่อสารความคิดรวบยอดและสไตล์ระหว่างตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในงานภาพยนตร์และการสื่อสารไปยังผู้ชม 


 


คำสำคัญ :ความคิดรวบยอด / สไตล์ / การผลิตภาพยนตร์ / การกำกับการแสดง / การแสดง / การออกแบบในงานภาพยนตร์


 


Abstract


        Film production process needs to have a clear method or excellence teamwork system for the best quality and standard of the film by planning and preparing process which is pre-production. So the first step of pre-production is defined concept and style, it seems like a pledge in process of director, actor, art director, production designer, costume designer, director of photography and another crews, which we have a director to be a leader of the team and define the direction of the film that was developed from the main concept and bring it to create a style from talking, brainstorming and interpreting from screenplay then coordinate with each team which we have the director will be a leader, acting and directing team, film design department and production department. Three of them are very significant and we won’t be able to repeal one of them, they just have a different rule to work on the film. In Addition, communication is the one that very significant on working process of each department, every single team must communicate with each other. If film production team doesn’t have a good enough communication, it is going 


to the wrong direction of the film. If film production team doesn’t have a nice coordinate with each other team, it will corrupt to production processes such as management and budget, then have an effect on film that will be screened to the audience. Concept and style is a significant factor in communication of film production process that should be the first prioritize and apply to the teamwork. This academic article analyze the relation and corporate working method in film production and also workflow method to communicate concept and style between crews film production and audience. 


 


Keyword: Concept / Style / Film Production / Directing / Acting / Production Design

Keywords

Article Details

Section
Articles