ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของ ผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (Affect of the ASEAN Economic Community on The Potential Accountants in Thailand)

Main Article Content

วีรยุทธ สุขมาก ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ อมรา ติรศรีวัฒน์ ภาสวรรณ สุนทรารักษ์

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้าน MRA สาขาบัญชี ที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย (5) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ทำบัญชีในประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 396 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและใช้วิธีการทางสถิติแบบพรรณนา ในการแปลผลและนำเสนอ ผลการศึกษาพบว่า นักบัญชี


ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ ต่ำกว่า 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 5 - 10 ปี และมีรายได้ มากกว่า 20,000 บาท โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้านมาตรฐานการบัญชีของประเทศในกลุ่มอาเซียน ด้าน MRA สาขาบัญชี ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน และด้านความสามารถในการเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน อยู่ในระดับมาก และ ด้านกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี อยู่ในระดับปานกลาง


ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อศักยภาพของผู้ทำบัญชีในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 


ผลลัพธ์ของการวิจัย ผู้ทำบัญชีสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้


 


คำสำคัญ :ผู้ทำบัญชี / ศักยภาพของผู้ทำบัญชี


 


 


Abstract


        This research aims to (1) study a Professional Accountant's Opinion on the affect  of the AEC Accounting standards on the potential Accountants in Thailand (2) study a Professional Accountant's Opinion on the affect of the Accounting Law of AEC on the potential Accountants in Thailand (3) study a Professional Accountant's Opinion on the affect of the MRA Accounting of AEC on the potential Accountants in Thailand (4) study a Professional Accountant's Opinion on the affect of the English and other languages in the AEC on the potential Accountants in Thailand (5) study a Professional Accountant's Opinion on the affect of the ability to learn to adapt to the culture and society of AEC on the potential Accountants in Thailand. The sample was made in Thailand. This research is a quantitative research. Questionnaires were used to collect the data of 396 samples analyzed data from questionnaires. The research data were analyzed by percentage, mean and standard deviation. Using statistical software and descriptive statistical methods. The interpretation and presentation. The study indicated that Accountants are mostly females under 35 years of education experience over 5-10 years and earning more than 20,000 baht a comment on the impact of the AEC include AEC Accounting standards Accounting , the MRA Accounting , English And other languages in the AEC and the ability to learn to adapt to the culture and society at a high level and  Law of AEC at a moderate level.


The hypothesis testing found that the impact of the ASEAN Economic Community. Correlated positively. The potential for accountants in the country. Statistically significant at the 0.05 level.


Results of research Accountants can use the research as a guide to further develop their potential.


 


Keyword :Accountant / Potential Accountants

Keywords

Article Details

Section
Articles