การบริหารกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ โดยใช้กิจกรรมนาฏศิลป์บำบัด สำหรับชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก (Physical Exercise Through Dance Therapy Activities for Senior Citizens in Thai Puan Community, Nakorn Nayok Province)

Main Article Content

กัญญาวีร์ เปี้ยนสีทอง นพดล อินทร์จันทร์ ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมนาฏศิลป์บำบัดสำหรับใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อผู้สูงอายุ และเปรียบเทียบผลการใช้กิจกรรมนาฏศิลป์บำบัด เพื่อการบริหารกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองแสง ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  อายุ  60-70 ปี จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบกิจกรรมนาฏศิลป์บำบัด สำหรับใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อผู้สูงอายุโดยผสมผสานหลักการทางกายภาพบำบัดเพื่อการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ กระบวนการเรียนรู้ธอร์นไดค์ และการฟ้อนไทยพวน ใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 8 สัปดาห์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมนาฏศิลป์บำบัด โดยใช้สถิติ t-test ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพกล้ามเนื้อแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความยืดหยุ่น (Flexibility) 2. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) 3. ความทนทานของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) และ 4. การทรงตัว (Balance) พบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุมีสมรรถนะทั้ง 4 ด้านดีกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.05)


 


คำสำคัญ :การบริหารกล้ามเนื้อ / ผู้สูงอายุ / กิจกรรมนาฎศิลป์บำบัด / ชุมชนไทยพวนAbstract


        The objectives of this work were to develop the dancing art therapy for muscle exercise in elder people and to compare the results of the dancing art therapy before and after the elder people attend the activity. The sample group consisted of 30 elder people aged 60-70 years old who were members of the elderly club of Nong Saeng subdistrict. The findings showed that 1) the format of the dancing art therapy for muscle exercise in the elder people was a combination of principles of physical therapy in the elder people, Thorndike’s learning process and the Thai Puan dancing. This activity took 8 weeks, 3 times/week, 60 minutes/time and total 24 times/activity. 2) Results of the comparison between the muscular performance of elder people before and after attended the activity by using the t-test to test the muscular performances were divided into 4 aspects: 1. Flexibility,2. Muscular Strength, 3. Muscular Endurance, and 4. Balance. These findings revealed that after the elder people attended the activity, all performance of the elder people were better than they were before participated the activity at the significant level of .05


Keyword:Physical / Senior / Dance therapy activities / Thai Puan Community

Keywords

Article Details

Section
Articles