การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ (Developing of Storage and Retrieval of Document System)

Main Article Content

สิทธิชัย วรโชติกำจร พัชราภรณ์ วรโชติกำจร

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำหรับงานสารบรรณ 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารสำหรับงานสารบรรณ โดยเน้นการแก้ปัญหาในเรื่อง การควบคุมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลสารสนเทศ การบำรุงรักษาข้อมูลสารสนเทศ และด้านการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้การทำงานด้านงานสารบรรณมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นในการศึกษา 4 ด้านคือ 1) ด้านขั้นตอนกระบวนการ 2) ด้านเนื้อหา 3) ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย 4) ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยมีสมมติฐานคือ ผู้ใช้ระบบงานสารบรรณมีความพึงพอใจในทางบวก ผู้วิจัยพัฒนาระบบฯ และทำการทดสอบกับผู้ใช้ระบบงานสารบรรณของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยทำการคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินวัดความพึงพอใจ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติ โดยคํานวณ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมในส่วนของผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ และให้รายงานที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ


 


คำสำคัญ :การจัดเก็บ / การค้นคืน


 Abstract


        The objectives of this study were to: 1) develop new document storage and retrieval of system 2) to study satisfaction using new system. It was specially designed to solve IT data storage, searching, maintenance and operation in order to make sector work efficiently and less time consuming. This study was focused on 1) process 2) content 3) efficiency and safety and 4) satisfaction for service quality under the assumption that users of newly developed document system were satisfied. 10 users of Document System from College of Social Communication Innovation Srinakharinwirot University were purposively selected. The research tools was the questionnaire for satisfaction assessment. The statistics were means and standard deviation. The results showed that users were very satisfied as shown in mean total satisfaction score of 4.55 and the standard deviation of 0.41. New developed system can be used for IT document storage and retrieval efficiently.


 


Keyword: Storage / Retrieval

Keywords

Article Details

Section
Articles