การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย (Creating Educational Media based on Academic Research)

Main Article Content

ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ รัตนางศ์ ตุละวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ


บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ออกมาในรูปแบบคลิปความยาวไม่เกิน 15 นาที ในชื่อรายการ วิจัยวาไรตี้  10 คลิป 10 เรื่อง ได้แก่ ปริศนาแห่งเปลือกหอย , เทคโนโลยีอวกาศ, นานาเรื่องนม, กินอย่างไทยให้ไร้โรค, เรื่องเผ็ด ๆ ของพริก (ตอนที่1), เรื่องเผ็ด ๆของพริก (ตอนที่ 2), เรื่องกล้วยกล้วย, มะพร้าว 360 องศา, ข้าว...สายใยอาเซียน, งานวิจัยไทย โดย สกว.


โดยงานวิจัยนี้ เนื้อหาในการผลิตได้รับความร่วมมือและการทำงานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและอุทยานการเรียนรู้ TK Park ในการเลือกเนื้อหางานวิจัยที่น่าสนใจ ที่เคยถูกนำเสนอผ่านกิจกรรมพิเศษในรูปแบบนิทรรศการที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park เป็นการต่อยอดงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น กลุ่มเป้าหมายสำหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพฐ. หลังจากผลิตออกมาในรูปแบบคลิป ได้นำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและได้เก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้สื่อโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ความยาวของคลิปอยู่ในช่วงเวลาที่พอดี ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป และเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจกว่าการอ่านหนังสือหรือแค่ศึกษาในห้องเรียน พร้อมทั้งได้คำแนะนำในเรื่องอื่นๆที่กลุ่มเป้าหมายอยากให้จัดทำในโอกาสต่อไป


 


คำสำคัญ :งานวิจัย / การผลิตสื่อ


 Abstract


        This article is based on research about media from research for education. The aim of the study is to create media from research effectively.The media is a 15-minute video clip named ‘Vijai-Variety’. It consists of 10 stories; Secret of Shells, Space Technology, All about milk, Eat like Thais, Spice part1, Spice part 2, Banana story, 360 Coconut, Rice in ASEAN and Best Thai research by TRF.


        The research contents in the media are selected by TRF (Thailand Research Funds) and TK Park form the exhibitions held in TK Park (Central World, Bangkok) which is interesting and appropriate for the target of the study; the secondary school students affiliated Basic Education Commission (BEC). After testing the media and interviewing the target, the results of this study found that the video clip length, 15 minutes, is suitable. Students are interested in these media more than books and studying in classroom. Moreover, they also gave opinions about things they would like to see which lead to improving the media in the next phrase.


 


Keyword: Research / Production

Keywords

Article Details

Section
Articles