รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม (The Development of Entrepreneurship Model in Electrical and Electronic Industry of Small and Medium Enterprises (SMEs))

Main Article Content

ธภัทร อาจศรี สมนึก วิสุทธิแพทย์ ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ปรีดา อัตวินิจตระการ

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการและเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาคือผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency)ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 


ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการมี 4  ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ด้านการจัดการการผลิตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยในแต่ละด้านมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จดังนี้ ด้านกลยุทธ์ มี 9 ปัจจัย คือ (1) กระบวนการทำงานที่สอดคล้องและกระชับ(2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (3) สินค้าที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ (4) ความปลอดภัยในการทำงาน (5) การมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (6) การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา(7) การมีนวัตกรรมที่แตกต่างจากคู่แข่ง (8) การบริหารต้นทุนการผลิต และ (9) การมีมุมมองในการบริหารธุรกิจที่แตกต่าง ด้านการจัดการการผลิต พบว่า มี 7 ปัจจัย คือ (1) การมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย(2) มีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องและกระชับ (3) เครือข่ายในการทำธุรกิจ (4) ความสามารถในการเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า (5) การมีความคิดสร้างสรรค์ (6) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และ(7) การมีบุคคลากรที่มีทักษะที่หลากหลาย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มี 8 คือ (1) การบริการหลังการขาย(2) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (3) กระบวนการทำงานที่สอดคล้องและกระชับ (4) นวัตกรรมที่แตกต่างจากคู่แข่ง (5) การมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (6) การมีมุมมองในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง(7) การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน และ (8) การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา ด้านความเป็นผู้ประกอบการมี 3 ปัจจัย คือ 1) การบริการหลังการขาย 2) การมีความคิดสร้างสรรค์ และ 3) การมีมุมมองในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่าง  ผลการประเมินรูปแบบพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดให้ความเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยภาพรวมมีความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 100


 


คำสำคัญ :รูปแบบการบริหาร / ผู้ประกอบการธุรกิจ /  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม


 


 


Abstract


        The aims of this research were (1) to analyze factors that affected the efficiency of the management of an entrepreneur of electrical and electronic industry in medium and small enterprise (SMEs) and (2) to develop an entrepreneurship model of electrical and electronic industry in SMEs. The population and participants were an entrepreneur of electrical and electronic industry in SMEs in Bangkok, Chonburi, Samuthptakarn, Prathumthani, and Ayudhaya. The tools used in this research were interviews and questionnaires. Statistic used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression.  


        The results showed that there are 4 mains capability for an electrical and electronic entrepreneur in SMEs to management the business successfully are Strategy, Production Management, Technology and Innovation and Entrepreneurship. In each main capability consist of factors that impact to the success are; The Strategy consists of 9 factors, which are (1) process alignment and lean, (2) Development of new technology and innovation, (3) Product create value added to company, (4) Safety environment, (5) Technology and innovation up to date, (6) On time delivery, (7) Differentiate of innovation, (8) Production cost management, and (9) New idea of business management. The Production Management consists of 7 factors, which are (1) Technology and Innovation up to date, (2) process alignment and lean, (3) Business network, (4) Understanding customer needs, (5) Creativity, (6) Development of new technology and innovation, and (7) Multi skilled employee. The Technology and Innovation consists of 8 factors, which are (1) After sale services, (2) Development of new technology and innovation, (3) process alignment and lean, (4) Differentiate of innovation, (5) Technology and Innovation up to date, (6) New idea of business management, (7) Good working environment, and (8) On time delivery. And the Entrepreneurship consists of 3 factors, which are (1) After sale services, (2) Creativity and (3) New idea of business management. The result of the model evaluation shown that the model can be used to develop the entrepreneurs of electrical and electronic industry in SMEs


Keyword:Management Model / Entrepreneur /Electrical and Electronic Industry / Medium and small enterprise

Keywords

Article Details

Section
Articles