การสื่อสารค่านิยมทางสังคมของคนเกาหลีในละครโทรทัศน์เรื่อง SKY Castle The Communication of the Korean’s Social Values through Television Series “SKY Castle”

Main Article Content

อนรรฆอร บุรมัธนานนท์

Abstract

Anackaorn Buramatdhananon


 


บทคัดย่อ


              บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงการนำเสนอค่านิยมของสังคมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง SKY Castle บทความชิ้นนี้นำเสนอค่านิยม 2 ประการที่ปรากฏในบทสนทนาและการกระทำของตัวละคร คือ ค่านิยมของแม่ที่สมบูรณ์แบบคือความสำเร็จการศึกษาของลูก อันเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของผู้หญิงที่อยู่ในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ภายใต้ระบบทุนนิยม รวมถึงค่านิยมการเป็นภรรยาและลูกสะใภ้ ที่ต้องถือกำเนิดจากพันธุกรรมที่ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามบทความนี้อธิบายให้เห็นการต่อรองจากการครอบงำทางสังคมที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิต ผลของการศึกษาบทความชิ้นนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างสรรค์โครงเรื่องของละครไทยได้


คำสำคัญ : การสื่อสาร / ค่านิยม / ละโทรทัศน์เกาหลี


Abstract


            This article aims to describe the portrayal of the Korea’s values that presented in the conversations and actions of the characters. The former is the value of the perfect-mother image which is the success of the children in Education. This value is the important role of the women in patriarchal society under capitalism. The latter is being a good wife and daughter – in - law which stemmed from good heredity. On the contrary, this article showed the role of women in negotiation to social dominance that perceived to be a normal situation in daily life. The result of this paper will be a model for plot developing of Thai drama.


Keywords : Communication / Social Value / Korean Drama

Keywords

Article Details

Section
Articles