หลักการและเหตุผล

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว; การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย

4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

5. ภาพยนตร์; การแสดงและกำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง

6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์

7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

   1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์

   2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

   3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

จำนวนพิมพ์ 300 เล่ม

  กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ:

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้

1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)

2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

ข้อตกลงเบื้องต้น  1. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ท่าน / บทความ 2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 4. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียน กรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 5. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน    

Published: 2018-06-30

Vol 6 No 1 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1-7

นวัตกรรมการสอนของนิสิตครูกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน Thailand 4.0

อิษฏาภรณ์ นิยมวงศ์, ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

76-83

“ความคิดรวบยอดและสไตล์” ใจความสำคัญของการสื่อสารในการผลิตงานภาพยนตร์

ภัทรนันท์ ไวทยะสิน, อธิป เตชะพงศธร, สามินี รัตนยงศ์ไพโรจน์

84-95

ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อศักยภาพของ ผู้ทำบัญชีในประเทศไทย

วีรยุทธ สุขมาก, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, อมรา ติรศรีวัฒน์, ภาสวรรณ สุนทรารักษ์

106-114

รัฐกับศักยภาพของภาพยนตร์

ม.ล. อุสุมา สุขสวัสดิ์

115-125

การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ

สิทธิชัย วรโชติกำจร, พัชราภรณ์ วรโชติกำจร

137-145

การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย

ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์, รัตนางศ์ ตุละวรรณ

146-158

ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่อภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก

ปิลันลน์ ปุณญประภา, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทร์จันทร์, กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

159-168

รูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกลางและขนาดย่อม

ธภัทร อาจศรี, สมนึก วิสุทธิแพทย์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, ปรีดา อัตวินิจตระการ

169-179

ภาพยนตร์แอนิเมชั่น: กรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติของไทย

วิภาภรณ์ อรุณปลอด, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, นพดล อินทร์จันทร์, จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

180-187

รายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

198-202