หลักการและเหตุผล

          วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นวารสารวิชาการสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดพิมพ์เป็นวารสารวิชาการรายครึ่งปี (ปีละ 2 ฉบับ ฉบับละ 20-22 บทความ) โดยพิจารณาเผยแพร่บทความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

2. การสื่อสาร ; การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ; การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว; การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

3. ศิลปะร่วมสมัยและการออกแบบสื่อร่วมสมัย

4. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

5. ภาพยนตร์; การแสดงและกำกับการแสดง; การออกแบบเพื่อการแสดง

6. การจัดการและการบริหารธุรกิจไซเบอร์

7. สื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย

 วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์วารสาร

   1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความวิจารณ์

   2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการและบุคคลทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

   3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ : ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

จำนวนพิมพ์ 300 เล่ม

  กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ:  ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)

                                                   ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม)

  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ทั้งแบบตีพิมพ์ (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) โดยทั้ง 2 รูปแบบได้มีการจัดทำและเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงฉบับปัจจุบัน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิงให้กับผู้ใช้งาน ทางวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมจึงจำแนกเลข ISSN เป็น 2 ชุด ตามรูปแบบของการจัดทำวารสาร ดังนี้

1. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบตีพิมพ์ (Print) จะ   ใช้เลข ISSN 1906-6988 (Print)

2. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The journal of social communication innovation) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์   (Online) จะใช้เลข ISSN 2586-9078 (Online)

ข้อตกลงเบื้องต้น  1. บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 2 ท่าน / บทความ 2. บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว 4. บทความใดที่ผู้อ่านเห็นว่าได้มีการลอกเลียนหรือแอบอ้างโดยปราศจากการอ้างอิงหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของผู้เขียนกรุณาแจ้งให้กองบรรณาธิการวารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคมทราบจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 5. บทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่ส่งคืน  

Published: 2018-12-31

Vol 6 No 2 (2018): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสังคม

1 - 7

เด็กกับการรู้เท่าทันดิจิทัล

พีรวิชญ์ คำเจริญ, วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

22-31

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเปลี่ยนแปลง ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต, ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์

51-59

พฤติกรรมการใช้หน้าจอของเด็กไทยวัย 0 - 3 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต, ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล

60-69

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร

จุฑามาศ พีรพัชระ, สมนึก วิสุทธิแพทย์, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์

165-176

รูปแบบการบริหารธุรกิจสวนน้ำ

อินทิรา จันทร์สอน, ชุลีวรรณ โชติวงษ์, ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, ปรีดา อัตวินิจตระการ

189-199

การออกแบบเรขศิลป์สำหรับแอปพลิเคชัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย

อภิชญา อังคะวิภาต, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ, นัฏภรณ์ พูลภักดี, วิชชุลดา ตันประเสริฐ, สรัล ตั้งทรงสิทธิ์

236-246