VOL 5, NO 1 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

Vol 5, No 1 (2017): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation) PDF
กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม 1-7

บทความวิจัย

ผลการพัฒนาชุดการสอนมินิคอร์ส บนระบบปฏิบัติการ iOS เรื่องการถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีสาขาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล PDF
จารุวัส หนูทอง 8-20
การวิเคราะห์องค์ประกอบของร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรม การเลือกซื้อเครื่องแต่งกายแฟชั่นของผู้บริโภค PDF
ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, ศรีรัฐ ภักดีรณชิต 21-31
การศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา PDF
วัฒนา ประสานทอง, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ 32-41
พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท PDF
จารุวรรณ ขำเพชร 42-50
การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน: กรณีศึกษาประเพณีกิน ข้าวห่อของชาวกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี PDF
วรัฐยา สาระศาลิน, นิธิดา แสงสิงแก้ว 51-61
การประกอบสร้างสุนทรียะแห่งรัก และ ภาพสะท้อนสังคมในภาพยนตร์รักของไทย พ.ศ. 2548-2552 PDF
ปรัชญา เปี่ยมการุณ 62-71
พิธีกรรมฟ้อนผีมด : การสื่อสารระหว่างมิติในมุมมองคติชนวิทยา PDF
ณัฐภัทร์ สุรินทร์วงศ์, บารนี บุญทรง 72-82
การสร้างรูปแบบกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะของนักท่องเที่ยวชาวไทย PDF
จิตราภรณ์ เถวรวัตร, ธง คำเกิด 83-99

บทความวิชาการ

การดำรงอยู่ของนาฏศิลป์ไทยในยุคประเทศไทย 4.0 PDF
ภาณุรัชต์ บุญส่ง 107-116
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์กับนโยบายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน PDF
อนงลักษณ์ สมแพง 117-124
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย : ความท้าทายและการพัฒนา PDF
พรมิตร กุลกาลยืนยง 125-132
ความเท่าเทียมของการเข้าถึงสื่อ: สื่อการ์ตูนกับผู้ที่มีปัญหาทางการมองเห็น PDF
ศรัณถ์ ศิริสุนทร 133-139
จุดแดง : สัญญะในมิติทางวัฒนธรรม PDF
กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ 148-156
การรังแกผ่านโลกไซเบอร์ ความรุนแรงที่ต้องแก้ไข และนวัตกรรมการจัดการปัญหา PDF
นภาวรรณ อาชาเพชร 100-106
อุตสาหกรรมเพลงไทยในยุคประเทศไทย 4.0 PDF
ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ 157-167
นวัตกรรมความก้าวร้าวจากเกมออนไลน์ PDF
ปิลันลน์ ปุณญประภา, วรรณวรุณ ตั้งเจริญ 140-147