แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งบทความจากเว็บไซด์เดิมของวารสารสู่ระบบ thaijo

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

2019-04-25

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ ๒ ฉบับ ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม

เปลี่ยนเป็นปีละ ๒ ฉบับคือ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม