แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ ๒ ฉบับ ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม

เปลี่ยนเป็นปีละ ๒ ฉบับคือ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วารสารปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป