ปัจจัยระบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน และปัจจัยกำหนดประสิทธิ์ผลขององค์การ ที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Main Article Content

ภิญญตา เลขวรรณวิเศษ บุญชม ศรีสะอาด สุวิมล โพธิ์กลิ่น

Abstract

-

Article Details

Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>