Science Projects and Concrete Assessments

Main Article Content

จีรนันท์ ปุมพิมาย

Abstract

โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เลือกเรื่องที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง กำหนดประเด็นปัญหาขึ้นตามความสนใจ แก้ปัญหาด้วยตัวนักเรียนเองอย่างเป็นระบบ นำเสนอผลการศึกษาตามวิธีการของตนอย่างเป็นขั้นตอน ภายใต้การแนะนำปรึกษาและการดูแลของครู โครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานประเภททฤษฎี ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 6  ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การคิดและเลือกหัวข้อโครงงานจากปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ ขั้นที่ 2 การวางแผนการทำโครงงาน เป็นการออกแบบและเขียนโครงร่างโครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นที่ 3 การลงมือทำโครงงานตามที่วางแผนไว้ ขั้นที่ 4 การเขียนรายงานโครงงานเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงงานทั้งหมดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ขั้นที่ 5 การนำเสนอโครงงานโดยการจัดป้ายนิเทศและการนำเสนอด้วยวาจา ขั้นที่ 6 การประเมินและการพัฒนาโครงงาน การประเมินโครงงานต้องประเมินความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทำ การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ และคุณค่าของโครงงาน รวมถึงการเขียนรายงาน การจัดแสดงโครงงาน และการนำเสนอผลงาน

Article Details

Section
Academic Article

References

กรมวิชาการ. (2554). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

ชาตรี เกิดธรรม. (2557). เทคนิคการสอนแบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
เนตรณพิชญ์ จำปาทองเทศ. (2554). โครงงาน: การเรียนการสอนเพื่อการค้นพบ. วารสารวิชาการ, 4(4), 30-32.

บูรณชัย ศิริมหาสาคร. (2556). การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.

เพชรา วงศ์ประไพโรจน์. (2545). การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, ตุลาคม 2544 – มกราคม 2555; 1 (1), 1 – 7 .

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์. (2561). หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561. นครราชสีมา : กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2.

ลัดดา ภู่เกียรติ. (2557). โครงงานเพื่อการเรียนรู้ หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: เอส แอนด์ จี กราฟฟิค.

วิมลศรี สุวรรณรัตน์ และ มาฆะ ทิพย์คีรี. (2555). คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2555). กระบวนการเรียนรู้โดยโครงงาน. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2555). โครงงานกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพฯ : บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.

สมชัย โกมล. (2554). การสอนโครงงานและการทำวิจัยเกี่ยวกับการสอนโครงงานในชั้นเรียน. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน. กรุงเทพฯ : สกศ.

สุพล วังสินธุ์. (2553). โครงงาน: การเรียนรู้. วารสารวิชาการ, 3(6) : 9-16.

อุดมศักดิ์ ธนะกิจรุ่งเรือง และคณะ. (2553). โครงงาน. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์.