Participatory Action Research for Developing Classroom Research Competencies of Teachers in Non-formal and Informal Education Center, Huai Mek District, Kalasin Province

Main Article Content

จตุภูมิ กุลาสา ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ

Abstract

       การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสังกัดศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถทำวิจัยในชั้นเรียนได้ตามกระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน  คือ การกำหนดปัญหาการวิจัย การจัดทำเค้าโครงการวิจัยการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research: PAR)กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยเป็นครูที่ปฏิบัติการสอนหลักสูตการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกผลการนิเทศ แบบประเมินเค้าโครง การวิจัยและแบบประเมินรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนการตรวจสอบข้อมูลยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์


              ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


  1. การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ความเข้าใจ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น โดยมีคะแนนทดสอบหลังการพัฒนาสมรรถนะด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนการพัฒนาสมรรถนะคิดเป็นร้อยละ 26.25

  2.   การพัฒนาสมรรถนะด้านจิตวิจัย ครูมีความตระหนักถึงความสำคัญในการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการนำหลักการแนวคิดในการนำทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยการผลิตงานวิจัยในชั้นเรียน 

  3.   การพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ ครูเกิดทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถปรับปรุงและพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียนได้ถูกต้องตามขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนทั้ง 5 ขั้นตอน

Article Details

Section
Research Article

References

จุไรรัตน์ ธนยั่งยืน. (2550). การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนแกดำวิทยาคาร อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม. การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ระพีพรรณ สมภักดี. (2552). การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านไคสี อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย. การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สุธาสินี ด้วงโต้ด. (2555). ผลของการประยุกต์การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีต่อสมรรถนะครูในด้าน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา. (2558). ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ปี 2554-2558. [ออนไลน์]. ได้จาก https://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport.aspx [สืบค้นเมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559].

สำนักปฏิรูปการศึกษา (องค์กรมหาชน). (2544). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ. (2552). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูด้วยกระบวนการวิจัปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 20(2), 59-75

อัจฉรา สระวาสี. (2540). การวิจัยในชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วม. วารสารข้าราชการครู, 17(5), 15-17.