Need Assessment of Institutional Research Competency of Supporting Staff Of Rajabhat Universities in Bangkok: A Mixed Method Research

Main Article Content

เนตรรุ้ง อยู่เจริญ องอาจ นัยพัฒน์ ทวิกา ตั้งประภา

Abstract

              การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นของการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2) เพื่อประเมินสมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นของการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นแล้วจึงจัดลำดับความสำคัญ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 324 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความต้องการจำเป็นสมรรถนะการทำวิจัยสถาบัน มีลักษณะเป็นมาตรประเมิน 5 ระดับในรูปแบบตอบสนองคู่ ส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบัน ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยสถาบัน และบุคลากรที่ไม่เคยมีผลงานวิจัยสถาบัน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


  1. สมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นของการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ในการวิจัย ด้านทักษะการทำวิจัย และด้านเจตคติต่อการวิจัย

  2. ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบว่า เมื่อเรียงลำดับความสำคัญด้วยดัชนี (PNImodified) ได้ว่า 1) ด้านทักษะการทำวิจัย 2) ความรู้ในการวิจัย และ 3) เจตคติต่อการวิจัย

  3. แนวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคือการมีผู้คอยช่วยเหลือ ชี้แนะ แนะนำ

Article Details

Section
Research Article

References

กชกร เกียรติศรศรี. (2554). วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวแปรที่สัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัยของครู. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กฤษณา เกิดบุญส่ง. (2553). สมรรถนะที่คาดหวังในการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพา.

กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร. (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

คณวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์. (2554). ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

จิตณรงค์ เอี่ยมสำอาง. (2556). การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูพณิชยกรรม. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556)

จุฬารัตน์ ห้าวหาญและอรชร อินทองปาน. (2557). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพ. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.

ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
___________. (2556). การสรรหาการคัดเลือกและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชาวรัตน์ เตมียกุล. (2552). ศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา. สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ และคณะ. (2555). ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ปริญานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ดุสิต ขาวเหลือง. (2554). “การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะ” (Competency and Effective Training). วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กรุงเทพ.

ทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์. (2556). อิทธิพลของการเสริมพลังอำนาจครูที่มีต่อผลผลิตของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนผ่านสมรรถนะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิธีการวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เนตรนภัส จันทร์พ่วงและดุสิต อธินุวัฒน์. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสาร Thai Journal of Science and Technology,ปีที่ 5.

บี แจ้ป้อม. (2556). “ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

วิจารณ์ พานิช. (2551). R2R: Routine to Research: สยบงานจําเจด้วยการวิจัย สู่โลกใหม่ของงานประจํา. (ออนไลน์). ได้จาก http:// www.hsri.or.th. (สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2557).

วิชัย วงษ์ใหญ่และมารุต พัฒผล. (2557). การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching). พิมพ์ที่บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.

วิไลวรรณ จันน้ำใส. (2555). ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

สินีรัชต์ พวังคะพินธุ์ และอาทิตย์ ผดุงเดช. (2551). “ศึกษาทัศนคติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการต่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุดารัตน์ จอมคำสิงห์. (2554). ปัจจัยความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2558). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง กรุงเทพ: สำนักพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2556). เอกสารประกอบการบรรยาย: นโยบาย บทบาท และความสำคัญของงานวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน.(ออนไลน์). ได้จาก http://www.chamchuri-vichakarn.eng.chula.ac.th/doc/abc.pdf. (สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2557).

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2547). คุณรู้จัก “Competency” (สมรรถนะ) ดีแค่ไหน. (ออนไลน์). ได้จาก http://competency.rmutp.ac.th/components-of-a-competencymodel/. (สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558).

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา. (2553). มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง. (ออนไลน์). ได้จาก http://basd.mua.go.th/adver_detail.php?typeid=6&t_id=28.
(สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2557).

องอาจ นัยพัฒน์. (2554). การออกแบบการวิจัย: วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการ. (พิมพ์ครั้งที่ 2) กรุงเทพ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ. (2552). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม. วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 – พฤษภาคม 2552.

Creswell, J.W. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. California.

Lennick. D., & Kiel, F. (2011). Moral intelligence: Enhancing business performance & leadership success. Boston: Pearson Education.

McClelland, D.C. (1973). Test for Competence, rather than intelligence. American Psychologists. Vol.17 No.7.

Terenzini, P.T. (1993). On the nature of institutional research and the Knowledge and skills it required. Research in Higher Education, 34(1), 1-10.

Most read articles by the same author(s)