Development of Curriculum Management and Organizing Learning Activities According to the Sufficiency Economy Philosophy for Schools under Kalasin Provincial Administrative Organization

Main Article Content

รัญชิดากานต์ จรรย์โกมล สุธรรม ธรรมทัศนานนท์

Abstract

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ วิธีดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดย ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์             กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร 14 คน ครูผู้สอน 207 คน รวม 221 คน จากโรงเรียน 12 โรง ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ รวม 33 ตัวบ่งชี้  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rXY) ตั้งแต่   0.26-0.73  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 ส่วนที่ 2 ทำการศึกษางานโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวนโรงเรียน 3 โรง  โดยทำการสัมภาษณ์ผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โรงเรียนละ 3 คน รวม 9 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง จำนวน 4 องค์ประกอบ รวม 12 ข้อ ระยะที่ 2 ทำการสร้างแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการนำข้อมูลจาก ระยะที่ 1 ทั้ง 2 ส่วน มาจัดทำร่างแนวทางการพัฒนา และจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ต่อจากนั้นนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงแนวทางทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสังเกตการสนทนากลุ่มและแบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


              ผลการวิจัยพบว่า


        1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ พบว่า เข้าเกณฑ์ทั้ง 33 ตัวบ่งชี้ (gif.latex?\chi = 4.24-4.60) กล่าวคือ สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\chi = 4.35) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( gif.latex?\chi = 4.50) และการศึกษาโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ พบว่า เมื่อสัมภาษณ์ผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มสาระและครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  สามารถสรุปประเด็นสำคัญเพิ่มเติมจากเดิม 33 ตัวบ่งชี้เป็น 50 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะนำไปใช้วิเคราะห์ในระยะที่ 2 ต่อไป


2. การสร้างแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ผลจากการนำข้อมูลในระยะที่ 1 และผลการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ทำการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังคงมี 4 องค์ประกอบ แต่เพิ่มเป็น 38 ตัวบ่งชี้และเข้าเกณฑ์ทั้ง 38 ตัวบ่งชี้  (gif.latex?\chi= 4.42-4.58) ดังนั้นจึงนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2 มาสร้างเป็นคู่มือเกี่ยวกับหลักของแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้อย่างเหมาะสม

Article Details

Section
Research Article

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2559). ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2569. กรุงเทพฯ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ.

จิราพร ผุยผง. (2560). การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ถวัลย์ มาศจรัส. (2550). MODEL การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ธารอักษร.

ปรียานุช พิบูลสราวุธ. (2550). การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานกลางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

พรทิพย์ บรรเทา. (2558). แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู).วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

รุ่งฤดี โชติวิเชียร. (2558). การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1.วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 9(ฉบับพิเศษ), 686-709.

สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2554). หนังสือราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา. ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2550). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง. (2551). การเรียนรู้ร่วมกันแบบมีเข็มมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.