Characteristics of Rajabhat University Students on the New Frontier of Learning toward Education 4.0

Main Article Content

สุนันท์ สีพาย จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย เจษฎา บุญมาโฮม

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเพื่อวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาจำนวน 9 คน นักศึกษา จำนวน 2,148 คน ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling)  ผลการศึกษาพบว่า


        1. คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมี 3 องค์ประกอบ 24 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ทักษะของบัณฑิต 4.0 จำนวน 8 ตัวบ่งชี้         2. คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวมนักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตอยู่ในระดับมากในทุกองค์ประกอบ คุณลักษณะของบัณฑิตที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบที่ 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมมีค่าเฉลี่ย 4.11 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 ทักษะของบัณฑิต 4.0 มีค่าเฉลี่ย 3.92 และ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 3.76 ตามลำดับ


        3. ผลการวิเคราะห์กลุ่มโปล์ไฟล์ (Latent Profile Analysis)  คุณลักษณะของบัณฑิตในการศึกษา 4.0 ของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้ผลการวิเคราะห์กลุ่มโปรไฟล์รวม 3 โมเดล มีจำนวนกลุ่มในแต่ละโมเดลเป็น 2, 3 และ 4 กลุ่ม ตามลำดับ เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่จำแนกผลได้ถูกต้อง (Ek) เหมาะสมสูงสุด คือโมเดลที่มีจำนวนกลุ่ม 3 กลุ่ม (likelihood = -3883.156,  AIC = 7794.312,  BIC = 7873.718,  ABIC = 7829.238,  Ek= 0.816) โดยในกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าความน่าจะเป็น จำนวน 243 คน กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยใกล้กว่าความน่าจะเป็น จำนวน 1167 คน และกลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าความน่าจะเป็น จำนวน 737 คน

Article Details

Section
Research Article

References

กฤตยา ฐานุวรภัทร์. (2555). คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับสถานประกอบการกรณีศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.

กัลยา ติงศภัทิย์. (2557). “เส้นทางสู่ศตวรรษที่ 2”การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้:การศึกษาระบบ 4.0 (New Frontier of Learning : Education 4.0). ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กัลยา อัมพปฏิภาค. (2547). การส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์. การศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี, 33 (132).

ไกรยส ภัทราวาท. (2559). เดินหน้าการศึกษาไทยอย่างไรให้ตอบโจทย์ Thailand Economy 4.0” [ออนไลน์]. ได้จาก http://www.manager.co.th/ QOL/ViewNews.aspx?NewsID =9590000069668 [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559].

ตะวัน เทวอักษร. (2555). พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เตรียมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21. School in focus, 4 (11), 19.

บรรพต พรประเสริฐ. (2538). การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่มีระดับทักษะพื้นฐานการสังเกตแตกต่างกันที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ทางรูปภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางสัญลักษณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางภาษาตามแบปกติ. วารสารการวิจัยทางการศึกษา, 25(2-4)

บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2557). LearnSquare : LMS สายพันธุ์ไทยโดยเนคเทค.[ออนไลน์]. ได้จาก http://www.thailibrary.in.th/2013/09/06/xampp/ สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

พิสชา บัวครื้น. (2559). การพัฒนาเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อประเมินนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . [ออนไลน์]. ได้มาจาก http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/joited/article/view/498 [สืบค้นเมื่อวันที 22 กันยายน 2559].

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2558). ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

__________.(2559). การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2555). ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ระดับปริญญาตรี ปริญญา โท ปริญญาเอก. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ลม เปลี่ยนทิศ. (2559). “คนไทย 4.0 สังคม 4.0 การศึกษา ?.0.” สำนักข่าวเจ้าพระยา. [ออนไลน์]. ได้จาก
http://chaoprayanews.com/blog/article/2016/08/04 [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน].

วัชรินทร์ แพงศรี และธีระ ฤทธิรอด. (2557). คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. สาขาวิชาบริหารธุรกิจวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิจารณ์ พานิช. (2555). การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. วันที่ 11 กันยายน 2555.

ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์ และอิมรอน มะลูลีม. (2557). การพัฒนารูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF) พ.ศ.2552. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 4(1), มกราคม-เมษายน.

ศิริพงษ์ เพียศิริ. (2551). บัณฑิตสร้างสรรค์ : บัณฑิตสร้างชาติ (Creative Graduate : Creative Nation).วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา, 31(4), กรกฎาคม – กันยายน 2551.
สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2556). (2556, 18 ธันวาคม). คุณสมบัติผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21. เดลินิวส์.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2544). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). แนวทางการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. รายงานชุด แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการจัดทำแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

สุนันท์ สีพาย. (2560). การศึกษาคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ 21. (ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560). มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

สุพจน์ หารหนองบัว.(2559). ชูจัดการศึกษาระบบ 4.0. [ออนไลน์]. ได้มาจาก http://daily.khaosod.co.th/
view_news.php?newsid=TURObFpIVXdNakkyTURnMU9BPT0=§ionid=TURNeE5RPT0=&day=TWpBeE5TMHdPQzB5Tmc9PQ== [สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559].

อุดม คชินทร. (2561). ทิศทางการพัฒนา นศ. เพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย.[ออนไลน์] .ได้มาจาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50496&Key=newsTeerakiat [สืบค้นเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2561].

Fan, X., & Wang, L. (1998). Effects of potential confounding factors on fit indices and parameter esti Mates for true and misspecified SEM models. Educational and Psychological Measurement, 58,699–733.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatharm, R. L., and Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. NJ: Prentice-Hall.

Juke, I. & Dosaj, A. (2006). Understanding digital children (DKs) : Teching & learning in the new digital landscape. Retrieved April 8, 2014 from http://edorigami.wikispaces.com/Understanding+Digital+Children+-+Ian+Jukes.

Webel, H. (1996). Using latent class analysis to detect behavioral pattern in systems of observational variables. Evaluation and Program Planning, 19 Vols. Great Britain.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>