วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  รับพิจารณาผลงานวิชาการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในศาสตร์การวัดผล ประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติ จิตวิทยาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การจัดทำวารสารมีการจัดทำทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

เริ่มเผยแพร่เป็นรูปเล่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ISSN 0858-5520 (Print)

เริ่มเผยแพร่แบบออนไลน์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 ISSN 2651-1444 (Online)

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

2019-04-25

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ ๒ ฉบับ ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม

เปลี่ยนเป็นปีละ ๒ ฉบับคือ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม

Vol 25 No 1: January - June 2019

Published: 2019-06-27

Authentic Assessment of the Musical Instrument Practice Course in Higher Education

วรินธร สีเสียดงาม, พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์, สุพัตรา วิไลลักษณ์

Research and Development of a School Administrator Empowerment Model That Creates Engagement with Teachers’ Research

กมลวรรณ ป้องวิเศษ, มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง

Development of the Local Curriculum on Elephant Study For Grade 11 Students of Changboonwittaya School

ชิติพัทธ์ สุขเกษมศิลป์, บุญชม ศรีสะอาด

Development of a Budget Allocation Model for Educational Institutions Under the Office of Vocational Education Commission

ณรงค์ แก้วสิงห์, สมศักดิ์ ลิลา, ดุสิต ขาวเหลือง

Development of Work Competency Indicators of School General Service Officers in the Northeast

นันท์นภัส สมหาญ, ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ

Need Assessment of Institutional Research Competency of Supporting Staff Of Rajabhat Universities in Bangkok: A Mixed Method Research

เนตรรุ้ง อยู่เจริญ, องอาจ นัยพัฒน์, ทวิกา ตั้งประภา

Development of Grade Nine Student’s Mathematical Thinking by Using An Instructional Process to Promote Mathematical Thinking

ปัทมา อนันต์, อัญชลี สุขในสิทธิ์, มนตา ตุลย์เมธาการ

Characteristics of Rajabhat University Students on the New Frontier of Learning toward Education 4.0

สุนันท์ สีพาย, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, เจษฎา บุญมาโฮม

A Study of the Psychometric Properties of the Barratt Impulsiveness Scale in Thai Adolescents

อมร สุดแสวง, ภัทราวดี มากมี, กนก พานทอง
View All Issues