วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University)

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฎศิลป์


Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 21, No 1 (2017): January-June (มกราคม-มิถุนายน 2560)


Cover Page