เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2019-08-14

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก (ขณะนี้เปิดรอบพิจารณา ฉบับเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562)

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-260-0123 ต่อ 148 หรือที่อีเมล fofajournal@gmail.com