วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฎศิลป์

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2019-08-14

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก (ขณะนี้เปิดรอบพิจารณา ฉบับเดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2562)

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-260-0123 ต่อ 148 หรือที่อีเมล fofajournal@gmail.com

Vol 23 No 1 (2019): January-June 2019 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

Published: 2019-08-20

ประติมากรรมร่วมสมัยในสื่อเครื่องเคลือบดินเผา

สมศักดิ์ เหมะรักษ์, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์, ปิติวรรธน์ สมไทย

85-96

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญานาฏศิลป์ไทยในยุคปัจจุบัน

นุชนารถ รอดสะอาด, พัฒน์ศรุต ช้างนิล, พีรณัฐ ทรงเกตุกุล, มนทิรา มะโนรินทร์

62-72

การออกแบบกับตัวเลข

ศุภวิช อิศรางกูร ณอยุธยา, บุษยมาศ มาลยมาน

109-123

View All Issues

Indexed in tci