วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฎศิลป์

Vol 21 No 1 (2017): January-June (มกราคม-มิถุนายน 2560)

Published: 2017-06-01

View All Issues

Indexed in tci