โคตรนาลาฝนทิวา, วอนอกลาพึง, แววงามวรรณศรี, ฆารสินธุ์สุกัญญา, and สุวรรณพันธุ์กฤชกันทร. “Health Literacy and Alcohol Consumption in Senior Secondary School Students, Chaiyaphume Province”. Journal of Health Science and Community Public Health 1, no. 2 (December 27, 2018): 147-163. Accessed December 9, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhscph/article/view/197985.