บทบาทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อการปฏิรูปประเทศไทย

Main Article Content

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี จินตกานด์ สุธรรมดี

Abstract

           “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชดำริเพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันได้นำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยนำไปใช้วางรากฐานในตัวแบบการขับเคลื่อนความมั่งคั่งมั่นคงของประเทศไทยภายใต้รูปแบบ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา “โดยที่ภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่” สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่รัฐให้ความช่วยเหลือ ไปสู่ SMEs ที่มีศักยภาพสูง การพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่าค่อนข้างตํ่าไปสู่การบริการที่สร้างมูลค่าสูง และการพัฒนาแรงงานทักษะตํ่าไปสู่แรงงานที่มีทักษะสูงโดยมุ่งเน้นความพออยู่พอกินเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากก่อน ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิรูปประเทศไทยในปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศจะเติบโตได้อย่างสมดุลและยั่งยืน


คำสำคัญ : บทบาท​ เศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูป ประเทศไทย


          “Sufficiency Economy” is the philosophy that His Majesty King Bhumibol Adulyadej has given his royal initiative to guide the way of life for Thai people for a long time since the economic crisis. The self-reliant concept is to ensure the sufficiency of the majority of people. By the modesty principle. Consideration of reason To build a good immunity in orde to survive. And be able to live sustainably and sustainably under globalization and change.


          Therefore, the current development strategy of Thailand has adopted the philosophy of sufficiency economy as a concept for the reform of the country to support change. By using the foundation of Thailand’s wealth-driving model under the theme “Thailand 4.0” or “Thailand 4.0”, focusing on the use of innovation and technology to help develop. “The agricultural sector is still the main axis. Instead, it will transform traditional agriculture into modern agriculture. “Create a Smart Farmer and encourage more entrepreneurs as well as the development of small and medium enterprises (SMEs) where the state provides assistance to SMEs. High potential Development of relatively low value-added services to high value-added services. And the development of low-skilled workers to highly skilled workers, focusing on enough to eat to strengthen the foundations first. Sufficiency philosophy therefore plays an important role in Thailand’s current reforms that will lead to sustainable and balanced growth.


Keyword : Role, Sufficiency Economy, Reform, Thailand

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)