JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES SURIN RAJABHAT UNIVERSITY

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ISSN  1905–551X  (Print)
ISSN  2672-9849 (Online) 

 

Scope and Publication Policies

         The journal has a policy to promote and support lecturers, academicians, students and other interested people to have the opportunity to disseminate academic works and research works in humanities and social sciences and related fields including political science, public administration, law, sociology, economics, social development and education. In addition, the analytical studies presenting the problem solution to society.  With the publication of the printed version ISSN 1905-551X (Print) from the 13th year, Issue 1, 2011 and has been prepared in electronic format ISSN 2672-9849 (Online) from the 21st year, Issue 1, 2019. Regular issue is published in two editions, namely, 1st Issue (January-June) and 2nd Issue (July-December). For special issues, the Journal publishes articles as using regular Issues. But there is special because it is published on various important occasions which are themes or specific topics as specified by the university or faculty. The journal will be published in supplemental issues, which publishes articles in the issue in addition to regular issue. Publication of academic articles is in accordance with the policy of the university or faculty on various occasions, as appropriate, 1 issue per year, which has a process to consider the quality of the articles in accordance with the criteria of the journals and the peer review committee as the same concentration in every issue.

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่ (Scope and Publication Policies)

          วารสารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN 1905-551X (Print) ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2672-9849 (Online) ตั้งแต่ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562  โดยมีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) สำหรับวารสารฉบับพิเศษ (Special Issues) นั้น ทางวารสารตีพิมพ์บทความโดยใช้วารสารฉบับปกติตามกำหนดออก แต่มีความพิเศษเนื่องจากเป็นการตีพิมพ์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตีพิมพ์เฉพาะเรื่อง (Themes or Specific Topics) ตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะกำหนด ทั้งนี้ ทางวารสารจะมีการกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับเพิ่มเติม (Supplemental Issues) ที่ตีพิมพ์บทความในฉบับที่นอกเหนือจากฉบับปกติตามกำหนดออก เป็นการตีพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือคณะในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับ

Publication Ethics

         The author should be aware of the importance of preparing the article correctly according to the article’s format as the journal determines. In addition, there must be a validation check and proofreading before submitting the article to the editorial boards. However, the preparation of the article correctly according to the requirements of the journal will make the publication faster. In this regard, the editorial boards reserve the right not to consider the article until correcting the requirements of the journal. The original article that has been printed must never be published in any journal or publication before or not in the process of considering proposals for publication in journals or other publications. If using tables, images or charts of other authors that appear in other publications, the author must first ask permission of the copyright owner. The official letter must be presented with the consent of the editorial boards before the article is published.

จริยธรรมของการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (Publication Ethics)

          ผู้นิพนธ์ควรตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบของบทความที่วารสารกำหนด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องแน่นอน พร้อมทั้งพิสูจน์อักษรก่อนที่จะส่งบทความนี้ให้กับทางกองบรรณาธิการ การเตรียมบทความให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสารจะทำให้การพิจารณาตีพิมพ์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบทความจนกว่าจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของวารสาร ทั้งนี้ บทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ หากมีการใช้ตาราง ภาพ หรือแผนภูมิของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน พร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อกองบรรณาธิการก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์

Consideration and selection of articles

         Each article will be considered by the peer review committee from 2 experts. The external author's articles are considered by 1 internal expert and 1 external expert. The internal author's articles are considered by experts from outside agencies that create journals with expertise in relevant fields and received approval from the editorial boards before publication. The form of article consideration will be a Double-Blind Peer Review.

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ (Consideration and selection of articles)

          บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดยบทความผู้นิพนธ์ภายนอกได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)

Vol 20 No 2 (2018)

Published: 2018-12-27

ความเป็นมาและพัฒนาการของโปงลางในบริบทวัฒนธรรมอีสาน Background and Development of Pong Lang in Isan Culture

ศราวุธ โชติจำรัส Choatchamrat Sarawut, ธนภร เพ่งศรี Thanaporn Bhengsri, เจริญชัย ชนไพโรจน์ Jarernchai Chonparot

1-14

กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน The Origin and Evolution of Fresh Market and Petty Traders in the Northeast of Thailand

สุวิทย์ ธีรศาศวัต Suwit Theerasasawat, บัวพันธ์ พรหมพักพิง Buapun Promphakping, สมศรี ชัยวณิชยา Somsri chaiwanichaya, นิลวดี พรหมพักพิง Ninlawadee Promphakping, จักรพงษ์ เจือจันทร์ Jakrapong Juajun

53-65

ลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Characteristic of Secondary School Principals’ Leadership Development for Excellence

ภัทริยากุล แก่นแก้ว Pattariyakul Kankaew, นภดล พูลสวัสดิ์ Noppadon Poonsawat, วิเศษ ชิณวงศ์ Wiset Chinnawong, สมเกียรติ ชิดไธสง Somkiat Chidthaisong

131-143

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ The Causal Factors of the Learning Organization of Surindra Rajabhat University

วฤนดา เผ่าศิริ Warinda Phaosiri, วสันต์ชัย กากแก้ว Vasancha Kakkeaw, ธีรวัตร ภูระธีราชรัชต์ Teerawat Purateeranrath, ประกอบ คุปรัตน์ Pracob Cooparat

175-197

รูปแบบการจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรม The Model of Learning Organization for Hotels Business

ฐิติมา หรั่งกลาง Thitima Rangklang, จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ Chirasak Chiyachantana

253-266

การศึกษาคณะสงฆ์ของศรีลังกาสมัยอาณาจักรโปโฬนนารุวะ Buddhist Monastic Education of Sri Lanka in Polonnaruva Period

พระมหาพจน์ สุวโจ Phramaha Phocana Sucavo, พระมหาถนอม อานนฺโท Phramaha Thanorm Arnando

309-322

คุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 Characteristics of Professional Teachers in Public Administration in the 21st Century

เสกสรรค์ สนวา Seksan Sonwa, ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี Chartnarongsak Suthamdee, จินตกานต์ สุธรรมดี Jintakan Suthamdee, สุพัฒนา ศรีบุตรดี Suputtana Seebutdee

339-358

ผู้นำก็ต้องมีโค้ช ของ ซูซูกิ โยชิยุกิ (2561)

สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ Surasak Chamaram, วาสนา เลิศมะเลา Wassana Lertmalao

359-364

JHSSRRU Fulltext-Vol.20 No.2 -2561

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยา -
View All Issues