บรรณาธิการบริหาร

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ          ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์             รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

กองบรรณาธิการ

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 

   วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาวิเศษ ปัญญาวชิโร

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี หวัง

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล นาฏยกุล

   คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ อมรา กล่ำเจริญ

กรรมการสภาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองศาสตราจารย์ เสาวภา ไพทยวัฒน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 

รองศาสตราจารย์ ฉันทนา เอี่ยมสกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ กฤษรา วริศราภูริชา

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิเวชกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ    

สำนักวิชาการจัดการ การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยว การจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โผน นามณี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใจภักดิ์ บุรพเจตนา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จิตรเอื้อ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทัช วรรณถนอม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ พนเสาวภาคย์

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์         คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา                  คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ                     คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญ วานิชกร                   คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศีมาศ ประทีปะวณิช                คณะศิลปกรรมศาสตร์