The Development of System and Mechanism of Dan Kwian Pottery Existence in the Age of Globalization

Main Article Content

สืบศักดิ์ สิริมงคลกาล สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง วิรุณ ตั้งเจริญ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

Abstract

          The purposes of this research are to 1) to study the existence of Dan Kwian pottery from the past to the present 2) to study the development of Dan Kwian pottery production in terms of designing, production process, and firing process from the past to the present 3) to study the opinion of local potters, kiln builders, local scholars, scholars, artists on the impact of capitalism and the change in Dan Kwian pottery and 4) to seek for ideas/theories to develop the system and mechanism of Dan Kwian pottery existence in the age of globalization. The research methods include in-depth interview, discussion, and participant observation. The sample group includes local scholars, potters, kiln builders, artists, scholars, business owners, and workers in Dan Kwian community.     


          The result was that; 1) Dan Kwian pottery still exists because individuals and the community choose Dan Kwian pottery as a key product to encourage the development of Dan Kiwan economy, society, politic, and culture. 2) The external influence and Students on the October 14, 1973 and October 6, 1976 is the important factor that encourage Dan Kwian production to change in terms of designing, production process, firing process from the past to the present 3) The capitalism has transformed a traditional Dan Kwian community to a business community, the status of Dan Kwian pottery has changed from an essential tool for living to a tool used for commercial purpose to bring money and profits to the community, Therefore capitalism is the significant factor that makes the community abandons its traditional pottery style. 4) The promoting Dan Kwian pottery historical value and living museum will help sustaining the system and mechanism of Dan Kwian pottery existence in the future

Keywords

Article Details

How to Cite
สิริมงคลกาลส., ทิมวัฒนบรรเทิงส., ตั้งเจริญว., & ศุภเศรษฐศิริพ. (2018). The Development of System and Mechanism of Dan Kwian Pottery Existence in the Age of Globalization. Institute of Culture and Arts Journal, 19(2), 133-150. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/129942
Section
Research Articles

References

คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2546). สังคมและ
วัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. แนวความคิด
พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน. (2546). นครราชสีมา : หจก.ทัศน์ทองการพิมพ์.
ชาย โพธิสิตา. (2547). ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์
พับลิชชิ่งจำกัด.
ไชยพร เกิดมงคล. กลุ่มคนตุลา. สัมภาษณ์. 8 สิงหาคม 2559.
ณัฐพงศ์ จิตรนิรัตน์. (2553). อัตลักษณ์ชุมชน : อัตลักษณ์และการพัฒนาเพื่อเคลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่
ของชุมชน. กรุงเทพฯ: นำศิลป์โฆษณา จำกัด.
เด่น รักซ้อน. (2553). การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเนื้อดินและการเคลือบ เครื่องปั้นดินเผาด่าน
เกวียนแก่ผู้ประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา.
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
ทวี รัชนีกร. กลุ่มคนตุลา และศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม พ.ศ.2548. สัมภาษณ์. 9 มีนาคม 2559.
ปรีชา คุวินทร์พันธุ์. (2547). พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโคชัย จังหวัดนครราชสีมา. ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.
ยศ สันตสมบัติ. (2556). มนุษย์กับวัฒนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.
รัตนะ บัวสนธ์. (2551). วิจัยเชิงคุณภาพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คำสมัย.
วัฒนา ป้อมชัย. ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์. 9 พฤษภาคม 2559.
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. สนทนากลุ่ม. 23 พฤศจิกายน 2559.
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา. (2530). ข้อมูลพื้นฐานบ้านด่านเกวียน
ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา : สมบูรณ์ออฟเซ็ทการพิมพ์.


โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล. (2556). ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหา
อดีต. กรุงเทพฯ : วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ปีที่ 14 ฉบับที่
2(28) มกราคม-มิถุนายน.
สมาน แสงทอน. กลุ่มคนตุลา. สัมภาษณ์. 12 กันยายน 2559.
สิทธิเดช โรหิตะสุข. (2552). กลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
สุชาดา น้ำใจดี. (2552). กระบวนการพัฒนาไปสู่ชุมชนการเรียนรู้. ขอนแก่น : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภางค์ จันทวานิช. (2554). ทฤษฎีสังคมวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ปัญญาวชิระ. กลุ่มคนตุลา. สัมภาษณ์. 24 เมษายน 2559.
สุวณีย์ เนตรวงษ์. กลุ่มคนตุลา. สัมภาษณ์. 8 สิงหาคม 2559.
หมี สิงห์ทะเล. 2559. ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์. 14 กรกฎาคม 2559.
อมรา พงศาพิชญ์. (2534). วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา.
พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรอนงค์ สอนนอก. (2549). ความสามารถในการแข่งขันส่งออกของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน. วารสาร
วิจัย มข.(บศ.)6 : ฉบับพิเศษ.
อยู่ เปลี่ยนกระโทก. ปราชญ์ชาวบ้าน. สัมภาษณ์. 14 กรกฎาคม 2559.
อิงอร เพ็ชรเขียว. (2543). ดินสร้างสรรค์จินตนาการและตำนานแห่งชีวิต “วัฒนา ป้อมชัย” ต๋อง ด่าน
เกวียน ประติมากรแห่งที่ราบสูง. ม.ป.ท.
Teachers at the Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Political Science, Chulalongkorn
University. (2003). Society and Culture. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Teachers at the Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Humanities, Chiang Mai
University. Basic Concepts in Social and Culture. (n.p.), (n.d.).
Dankwian’s Pottery, Wisdom of Local Esan. (2003). Nakhon Ratchasima: Thas Thong Printing Ltd. Part.
Chai Phothisita. (2004). Sciences and Arts of Qualitative Research. Bangkok: Amarin Printing &
Publishing Public Co., Ltd.
Chaiporn Kerdmongkhol. October Group. Interview. 8 August 2016.
Nattapong Jitnirat. (2010). Community Identity: Identity and Development for Changing Position
Community. Bangkok: Namsilp Advertising Co., Ltd.
Den Raksorn. (2010). Development and Technology Transfer of Clay Body and Glaze on Dan Kwian
Pottery Tradesman, Nakhonratchasima Province. Nakhonratchasima: Rajamangala
University of Technology Isan.
Tawee Rujaneekorn. October Group, National Artist in Visual Arts (Painting) 2005. Interview. 9 March
2016.
Preecha Kuwinpant. (2004). Phayao among Globalization and Its Localness: One Tambon One
Product and Tourism. Bangkok: Chulalongkorn University.
Three-year Development Plan (2014-2016) Dan Kwien Municipality, Chok Chai District, Nakhon
Ratchasima. (n.p.), (n.d.).
Yos Santasombat. (2013). Human and Culture. 4th Printing. Bangkok: Thammasat University Press.
Rattana Buosonte. (2008). Qualitative Research in Education. Bangkok: Kam Samai Printing.
Wattana Pomchai. Local Philosopher. Interview. 9 May 2016.
Learning Exchange forum on Dankwian’s Pottery Wisdom. Group Discussion. 23 Nobember 2016.
Nakhon Ratchasima Culture Center, Nakhon Ratchasima Teacher College. (1987). General Information
of Ban Dankwian, Tha Ang Sub-District, Chockchai District, Nakronratchasima. Nakhon
Ratchasima. Somboon Printing.
Sojiluk Kamonsakdavikul. (2013). Samchuk, The Retromarket : The Politics of Space and The
Business of Nostalgia. Bangkok: Institute of Culture and Arts Journal Srinakharinwirot
University. Volume 14 No 2(28) January-June.
Saman Saengthon. October Group, Interview. 15 September 2016.
Sittidech Rohitasuk. (2009). Art and Culture Groups in Thailand. Bangkok. (n.p.).
Suchada Namjaidee. (2009). Development Process to the Learning Society. Khon Kaen: Graduate
School. Khon Kaen University.
Supang Chantavanich. (2011). Sociological Theory. 4th Printing. Bangkok: Chulalongkorn University
Press.
Surapol Phanyawachira. October Group. Interview. 24 April 2016.
Suwanee Natewong. October Group. Interview. 8 August 2016.
Mee Singhathale. 2016. Local Philosopher. Interview. 14 July 2016.
Amara Pongsapich. (1991). Culture, Religion, and Race: Anthropological Analysis of Thai Society.
2nd Printing. Bangkok: Chulalongkorn University Press.
Aonanong Sonnok. (1996). The Competitiveness for Export of Dankwian’s Pottery. KKU Research
Journal (Graduate Studies). 6: Special Issue.
Yu Pleankratok. Local Philosopher. Interview. 14 July 2016.
Engaon Phetkeaw. (2000). Soil creates Imagination and a Living Legend “Wattana Pomchai” Thong
Dankwian - The sculptor of the plateau. (n.p.)