บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” THE BOOK CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE ON DIVERSITY AND CONFUSION

Main Article Content

ปัญญา เทพสิงห์

Abstract

บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน”

THE BOOK CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE  ON DIVERSITY AND CONFUSION

Article Details

How to Cite
เทพสิงห์ป. (1). บทวิจารณ์หนังสือ “ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและสับสน” THE BOOK CRITICS OF CONTEMPORARY ARTS AND CULTURE ON DIVERSITY AND CONFUSION. Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15154
Section
Book Review