บทบาทและความสำคัญของวัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) : ในบริบทสังคมกระแสปัจจุบัน THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF WAT PHA KHO (WAT RATCHAPHADITSATAN) : IN THE CURRENT SOCIAL CONTEXT AT THE PRESENT TIME

Main Article Content

นพรัตน์ ไชยชนะ

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา บทบาทและความสำคัญของวัดพะโคะในบริบทกระแสสังคมปัจจุบัน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ โดยการเก็บข้อมูล 2 ประเภท คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากภาคสนาม มีพื้นที่ศึกษา คือ วัดพะโคะ และชุมชนรอบวัดพะโคะ  คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ผลการวิจัยพบว่า วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดสร้างขึ้นประมาณรัชสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา ประวัติวัดเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) ในอดีตวัดพะโคะ มีบทบาทสำคัญทั้งด้านศาสนา การปกครอง เป็นศูนย์กลางของชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก ส่งผลให้ผู้คนในชุมชนยึดวัดเป็นที่พึ่งพา วัดพะโคะจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของคนในชุมชน ถึงแม้ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของสังคมจะเปลี่ยนไป วัดพะโคะสามารถปรับบทบาทเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชน การศึกษา เผยแผ่ศาสนธรรม การท่องเที่ยว สาธารณสงเคราะห์ ส่งเสริมประเพณีและพิธีกรรม ทำให้วัดแห่งนี้ยังคงความศรัทธา ความเชื่อมั่นของประชาชนอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง

คำสำคัญ : บทบาทและความสำคัญของวัดพะโคะ

Abstract

This research aimed to study the Role and the Importance of Wat Pha Kho for Surrounding Communities at the present time. The method used in this research was qualitative research and historical research by collecting data from document and field data. The study area was Wat Pha Kho and surrounding communities, moo 5 and moo 6, Chompol, Satingpra, Songkhla.

The research result is as follow that there was no visible evidence of the temple's construction. The history of temple was related to Luang Pho Thuat Yiap Nam Tha-le Chuet, the most revered monk in the south. In the past, Wat Pha Kho has an importance role The research lelult is as follows including government.  Also, the temple was the center of Songkhla Lake Basin in the east coast. Therefore, people in communities depend on the temple which seems like a big house for everyone.  Although the living conditions in society will change, Wat Pha Kho can adapt the role as the model for community development and education, propagate religion, and support tradition and rite. As a result, belief and faith that people express to Wat Pha Kho does not change.

Keywords : Role and Importance of Wat Pha Kho

Article Details

How to Cite
ไชยชนะน. (1). บทบาทและความสำคัญของวัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) : ในบริบทสังคมกระแสปัจจุบัน THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF WAT PHA KHO (WAT RATCHAPHADITSATAN) : IN THE CURRENT SOCIAL CONTEXT AT THE PRESENT TIME. Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15172
Section
Research Articles