Return to Article Details การใช้หลักการของทฤษฎีฐานรากในการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับงานตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้ Download Download PDF