ลักษณะเฉพาะทางดนตรีในประเพณีการแห่มังกรของ คณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์

Main Article Content

เชาวลิต เขียวทาสี

Abstract

The purpose of this research was to study the history of the Dragon Dance and development of its accompanimental music. This research entirely focused on the dance by Golden Dragon Pak-Nam-Po group, finding particularities of Drums and other instruments that are used for the Dragon Dance, special techniques and rhythm patterns.


The qualitative research based on Ethnomusicology is the main research methodology. Information was collected from related commentaries and literature review. Research information indicated that adjustment in rhythmic patterns of accompanimental music is a result of modified form of dance and how the dragon manipulated.


Further more, the Dragon parade with the Lor-Chair Drums also important to local economic, belief, identity and socialization process with signature musical techniques either drum rolls, looping, various tempo. For example, stable tempo, upward oblique, downward oblique, upside down curve, upturned curve and wavy curve. Development of rhythmic pattern can be divided into two group as groups consist of more than 2 patterns and less than 2 patterns.

Article Details

How to Cite
เขียวทาสีเ. (2018). ลักษณะเฉพาะทางดนตรีในประเพณีการแห่มังกรของ คณะมังกรทองจ้าวพ่อ-จ้าวแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1 (39), 76 - 88. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163375
Section
Research Articles

References

เป้งไฮ้ แซ่ตั๊ง, สุรชัย วิสุทธากุล และปัญญา ตนาภิวัณน์. (2556). ประวัติงานแห่เจ้าฯ และคณะมังกร, เอกสารอัดสำเนา
พิชิต (ไม่ทราบนามสกุล). 6 พฤษจิกายน 2556. สัมภาษณ์
ส. พลายน้อย. (2547). เล่าเรื่องมังกร. นนทบุรี: สำนักพิมพ์ศรีปัญญา.
สุภางค์ จันทวานิช. (2552). ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่นิยม. ใน ทฤษฎีสังคมวิทยา. (หน้า 137-174). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนรรฆ จรัณยานนท์ (2552). III Semiotic Analysis. เอกสารอัดสำเนา.
CMU. (2558). ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ปี 2530-2534. จากfuangfah.econ.cmu.ac.th/teacher/thanes/files/บทที่%208%20การท่องเที่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน.doc (สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2558)
Alan P. Merriam (1964). Use and Functions. In The Anthropology of Music (pp. 209- 227). Chicago: Northwestern University Press.
Allen M. Garrett. (1958). The Philosophy of Music History In An Introduction To Research To Music. Washington: The Catholic University of America Press.
Gotokhow. (2558). ใน กระบวนการขัดเกลาทางสังคม. จาก archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2551/hp0951ck_ch2.pdf (สืบค้นเมื่อ 1 ก.ค. 2558)