การท่องเที่ยวเชิงสเก็ต : มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Main Article Content

จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด

Abstract

ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนแปลงไป นักท่องเที่ยวต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ประกอบกับปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงเกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างยั่งยืน 


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดทฤษฏีของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เพื่อให้ทราบแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ  และเพื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาผสมผสานให้สอดคล้องกันผ่านการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ในหัวข้อ ท่องเที่ยวไป สเก็ตไป หัวใจเบิกบาน  ภายใต้จุดขายเชิงคุณค่าของนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ในเส้นทางภาคเหนือ ภายใต้ธีม 3 กิจกรรม เหนือแรงบันดาลใจ โดยผู้เขียนได้ลงพื้นที่ท่องเที่ยวพร้อมสเก็ตภาพทั้งสามเส้นทาง พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดทฤษฏีใหม่ที่ว่า การท่องเที่ยวเชิงสเก็ต หมายถึง  การเดินทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง  โดยการสเก็ตภาพ  นักท่องเที่ยวจะใช้การวาดภาพในเหตุการณ์  สถานการณ์นั้นๆ  ที่เดินทางไปพบเจอขณะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเล่าเรื่องในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ  และให้ผู้ท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน อีกทั้งยังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว  และจดจำประทับใจ, เข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อย่างดี อีกทั้งเป็นการบูรณาการการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาผลงานทางด้านศิลปะ ช่วงเวลาเวลาอันอันประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวช่วยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าถ่ายทอดร้อยเรียงเรื่องเล่าผ่านภาพวาดสเก็ต ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังจากได้นำภาพวาดออกสื่อออนไลน์เพื่อแนะนำแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งภาพวาดสามารถสร้างมูลค่าจากการจำหน่าย และยังเกิดคุณค่าทางใจให้แก่นักท่องเที่ยวเชิงสเก็ตอย่างมิรู้ลืม

Article Details

How to Cite
จันทร์เอียดจ. (2018). การท่องเที่ยวเชิงสเก็ต : มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1 (39), 137 - 145. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163415
Section
Academic Articles

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558). ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560. สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2559). สรุปสาระสำคัญแผนการส่งเสริมตลาดประจำปี พ.ศ. 2560. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2560,
จาก http://www.tatreviewmagazine.com/web/menu-read- tat/menu-2016/menu-42016/745-42016-th2560.
นาฬิอติภัค แสงสนิท. (2558). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: โคคูน แอนด์ โค.
มานนท์ กองแดง (2558). ความหมายของการสเก็ตภาพ. สืบค้นเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.bpcd.net.
วงใน. (2560). 15 ร้านอาหารเหนือห้ามพลาดที่เชียงใหม่. สืบค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2560, จาก https://www.wongnai.com/listings/best-northern-thai-food-in-cm?ref=ct.
สารานุกรมเสรี. (2560). วัดพระธาตุดอยคำ. สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2560, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุดอยคำ.
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. (2554). การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism Thailand. กรุงเทพฯ: โคคูน แอนด์ โค.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2556. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: โคคูน แอนด์ โค.
อรัญ วานิชกร. องค์ความรู้ (2557). ภูมิปัญญาไทย: การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 15 (2): 22-28.
Ministry of Tourism and Sports. (2014). Summarizing the Essence of Marketing Plan of the year 2017. [Accessed Date: March 25, 2017].
Retrieved from http://www.tatreviewmagazine.com/web/menu-read-tat/menu-2016/menu-42016/745-42016-th2560.
Nariatipat Sangsanitt. (2015). Creative Tourism. Bangkok: Cokun & Co.
Manon Kongdang. (2015). The Meaning of Sketching Pictures. [Accessed Date: November 25, 2017]. Retrieved from http://www.bpcd.net.
Wongnai. (2017). Restaurants in the North that should not miss. . [Accessed Date: November 25, 2017]. Retrieved from https://www.wongnai.com/listings/best-northern-thai-food-in-cm?ref=ct.
Wikipedia. (2017). Wat Pratatdoikam. [Accessed Date: December 20, 2017]. Retrieved from http://th.wikipedia.org/wiki/วัดพระธาตุดอยคำ.
Suddan Wisutiluk et al. (2011). Creative Tourism Thailand. Bangkok: Cokun & Co.
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization). 2013. Creative Tourism. Bangkok: Cokun & Co.
Arun Vanishkorn. (2014). Thai Wisdom: Designing and Creating Contempory Products. Journal of Cultural and Art Institution. 15 (2): 22-28.
Richards, G. and Raymond, C., (2000). Creative Tourism. ATLAS News, no. 23, 16-20. Wurzburger, R, et al., (2010). Creative Tourism: A Global Conversation: How to Provide Unique Creative Experiences for Travelers Worldwide. Santa Fe: Sunstone Press, 2010.
UNESCO, 2006. Creative Cities Network. Discussion Report of 2008 International Conference on Creative Tourism Santa Fe, New Mexico, U.S.A. September, 2008.
Retrieved from http://unesdoc. unesco.org/images/0015/001598/159811E.pdf.