การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

Main Article Content

จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   2.เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ช่างผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นใหม่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 115 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน                 บรรจุภัณฑ์ จำนวน 10 คน ผู้ผลิต จำนวน 5 คน  ผู้จำหน่าย จำนวน 20 คน ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จำนวน  80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)


                   ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัญหาของผลิตภัณฑ์เป่าแก้วของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  พบว่า สินค้าผลิตภัณฑ์เป่าแก้วเป็นงานที่แตกหักง่าย ทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ยังไม่มีการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานในการจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์แตกหักได้  ผู้ผลิตจึงมีความต้องการบรรจุภัณฑ์ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เป่าแก้วเพื่อจัดจำหน่าย         2. ผลการออกแบบรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เป่าแก้ว  พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ได้พิจารณาเลือกโครงสร้างรูปแบบที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.27)   3. ผลการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์เป่าแก้ว พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ ได้พิจารณาเลือกกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เป่าแก้ว รูปแบบที่ 3 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.51)  โดยมีค่าความเชื่อมั่น .987


                โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คำนึงถึงการแสดงโชว์สินค้าผลิตภัณฑ์เป่าแก้วได้และสะดวกในการขนส่ง โดยมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ โครงสร้างชั้นในเป็นฐานล็อค ทำหน้าที่เป็นตัวจับยึดสินค้าไม่ให้เคลื่อนที่ และโครงสร้างภายนอกเป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยม สามารถพับกล่องขึ้นรูปด้วยกระดาษชิ้นเดียวโดยไม่ต้องใช้กาว เมื่อเปิดกล่องออกมาสามารถโชว์ผลิตภัณฑ์เป่าแก้วได้  การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาคารทรงไทยประยุกต์ "ศาลาพระมิ่งขวัญ" เครื่องหมายการค้าใช้ชื่อว่า “ต้นแก้ว” ที่อยู่ของผู้ผลิตจะอยู่ด้านหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ เมื่อนำมาวางต่อกันลวดลายด้านข้างและด้านหลังกล่องจะเป็นลายต่อเนื่อง

Keywords

Article Details

How to Cite
เจริญพงษ์มาลาจ. (2018). การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์งานเป่าแก้ว ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1 (39), 198 - 214. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163428
Section
Research Articles

References

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว (มผช.78/2546) (ออนไลน์) สืบค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
แหล่งที่มาhttp://library.tisi.go.th/T/fulltext/CPS/alphabetical/P1.htm
Community Products Standards Division . Thai Industrial Standards Institute.
Community Products Standards Blown glass products. (78/2003) [Online]. Retrieved February,
22th 2010 from http://library.tisi.go.th/T/fulltext/CPS/alphabetical/P1.htm.
ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา และเตชา อัคศวสิทธิถาวร. (2546). การบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ : วังอักษร.
KoKiat Wiriyakitpattana and Dhecha Aksawasittithaworn (1982). Packaging. Bangkok : Wangaksorn.
ชู วิยกาญจน์. (ม.ป.ป.). หนังสือประกอบการฝึกอบรมเทคนิคงานเป่าแก้วศิลป์. แผนกงานเป่าแก้ว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
Choo Viyakarn.( n.d.) The glass blowing art training techniques Books. Glass blowing department.
of Bang Sai Royal Folk Arts and Crafts Center of Her Majesty Queen Sirikit. Ayutthaya.
ธนวรรณ แสงสุวรรณ. (2547). การจัดการการตลาด. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Thanawan Saengsuwan. (2004). Marketing Management. Bangkok : SE-education.

ปทิตตา เจริญธรรม. (2549). รูปแบบบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยว
กรณีศึกษา จังหวัดลพบุรี. สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ถ่ายเอกสาร.
Patitta Charoentham. (2006). Packaging form that Influences the Tourist’s Decison to Purchase
Souvenirs : A Case Study of Lop Buri Province. Independent Study for the degree
of Master of Economics. Ramkhahaeng University. Photocopying.
ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). บรรจุภัณฑ์อาหาร. กรุงเทพฯ : แพคเมทส์.
Poon Kongcharoenkiat and Somporn Kongcharoenkiat. (1998). Food Packaging. Bangkok : Packmate.
พฤกษชาติ ชีวะโอสถ. (2549). หลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งกรณีศึกษาหัตถกรรมแก้วเป่ารูปสัตว์
กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.
Pruksachart Chevaosot. (2006). Principles of Packaging Development for Transport: A Case Study of
Animal-shaped Crafted Blown glass. Bangkok : Bureau of Supporting Industries Development.
Department of Industrial Promotion.
รัชนี รูปหล่อ. (2544) ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์. วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
Ratchanee Rooplor. (2001). Knowledge of packaging. Ayutthaya Huntra Campus.
Rajamangala Institute of Technology.
สิห์ภูมิ ศรีโสภา (2548). การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาช่องแปรรูป
จังหวัดสิงห์บุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ถ่ายเอกสาร.
Seephum Srisopa . (2005). Study and Development of gift Packaging for snake-head fish processed
products from Singburi province. A Thesis the Degree of Master of Science in Industrial Education
School of Graduate Studies. King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang. Photocopying.
Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. (1970). Educational and Psychological Measurement : 608-609