สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่

Main Article Content

ก้องเกียรติ มหาอินทร์

Abstract

SIGNS  THAT  APPEAR  IN  THE  FASHION DESIGN  AND THE REFLECTION OF POST MODERN  CULTURE

Article Details

How to Cite
มหาอินทร์ก. (2012). สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2487
Section
Academic Articles
Author Biography

ก้องเกียรติ มหาอินทร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร