เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

Main Article Content

ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์

Abstract

INTELLIGENCE AND CREATING LOCAL WISDOM

Article Details

How to Cite
สาสงเคราะห์ท. (1). เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2490
Section
Academic Articles
Author Biography

ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น