ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย

Main Article Content

นพดล อินทร์จันทร์

Abstract

THAI  FILMS: THE  DEVELOPMENT OF IDEAS IN THAI SOCIETY CONTEXT

Article Details

How to Cite
อินทร์จันทร์น. (1). ภาพยนตร์ไทย : พัฒนาการความคิดด้านศิลปวัฒนธรรมในสังคมไทย. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2491
Section
Academic Articles
Author Biography

นพดล อินทร์จันทร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม