รางวัลนักแสดง: สัญวิทยาและมายาคติในวงการภาพยนตร์ไทย

Main Article Content

ปรวัน แพทยานนท์

Abstract

ACTING AWARDS:  SIGNIFICANT AND MYTH IN THAI FILM

Article Details

How to Cite
แพทยานนท์ป. (1). รางวัลนักแสดง: สัญวิทยาและมายาคติในวงการภาพยนตร์ไทย. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2492
Section
Academic Articles
Author Biography

ปรวัน แพทยานนท์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม