ละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว:แนวคิดการใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนา

Main Article Content

ปิยวดี มากพา

Abstract

KING RAMA VI’S PLAYS: IDEAS OF ART- BASED DEVELOPMENT

Article Details

How to Cite
มากพาป. (1). ละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว:แนวคิดการใช้ศิลปะเพื่อการพัฒนา. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2493
Section
Academic Articles
Author Biography

ปิยวดี มากพา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะศิลปกรรมศาสตร์