พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง : พิธีกรรมที่นำไปสู่ความสมานฉันท์ของกลุ่มชนเวียดนามกับกลุ่มชนชาวไทยในจังหวัดมุกดาหาร

Main Article Content

ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์

Abstract

CHAOMAE SONG NANG WORSHIP CEREMONY: THE  RITE  THAT UNITES THE VIETNAMESE AND THAI  PEOPLES OF MUKDAHAN PROVINCE

Article Details

How to Cite
อุดมศิลป์ภ. (1). พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง : พิธีกรรมที่นำไปสู่ความสมานฉันท์ของกลุ่มชนเวียดนามกับกลุ่มชนชาวไทยในจังหวัดมุกดาหาร. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2496
Section
Research Articles
Author Biography

ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์