อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์ทางภาษาที่ไม่ควรมองข้าม

Main Article Content

หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร

Abstract

HUMOR IN BUMPER STICKERS: A CHARM OF LANGUAGE THAT SHOULDN’T BE IGNORED

Article Details

How to Cite
ชวนะลิขิกรห. (1). อารมณ์ขันในข้อความท้ายรถ: เสน่ห์ทางภาษาที่ไม่ควรมองข้าม. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2497
Section
Research Articles
Author Biography

หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์