การสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทย THE SYNTHESIS OF THAI DANCE RESEARCHES

ปิยวดี มากพา

Abstract


บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มุ่งวิเคราะห์คุณลักษณะและสังเคราะห์งานวิจัยนาฏศิลป์ไทยจากวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทย จำนวน 135 เล่ม ผลการศึกษาพบว่า 1.ลักษณะงานวิจัยนาฏศิลป์ไทย เป็นงานวิจัยเชิงพรรณาที่ใช้วิธีการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเลือกชุดการแสดงเป็นประชากรในการศึกษามากที่สุด และเป็นการวิเคราะห์ในนาฏศิลป์ประเภทพื้นบ้าน มีประเด็นที่ศึกษาองค์ประกอบการแสดงเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์องค์ความรู้ 2.ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้พบว่า ประวัติและพัฒนาการของนาฏศิลป์ไทย มีความเกี่ยวเนื่องกับบริบททางสังคมของคนไทย นาฎยลักษณ์การแสดงนาฏศิลป์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือนาฏศิลป์ราชสำนักและนาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ราชสำนัก มีลักษณะร่วมกันคือการรำทรงตัวตรงตั้งแต่ช่วงเอวขึ้นไป มีการเกร็งกล้ามเนื้อ การสร้างความสมดุลของร่างกาย นาฏศิลป์พื้นบ้านพื้นบ้าน มีนาฎยลักษณ์ในการแสดงออกคือ การไม่เกร็งกล้ามเนื้อ แสดงออกด้วยท่าทางที่เป็นอิสระ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยทางนาฏศิลป์ไทยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการวางแผนการส่งเสริมงานวิจัยประเด็นที่ขาดแคลน และพัฒนาระบบการเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์งานวิจัยต่อไป

คำสำคัญ : การสังเคราะห์ งานวิจัยนาฏศิลป์ไทย

Abstract

The research aimed to analyze characteristics and study the body knowledge of Thai performing arts from 135 research studies and theses on Thai performing arts. The research results indicated that overall characteristics of the research studies on Thai performing art were works of descriptive content analysis. In addition, the population used in these theses involved Thai performing arts of which their content depicted of local performing art. Some of the theses relied on content analysis and interviews. The results, as concluded in these research studies, indicated the attempts to find out about principles of different types of performing arts in order to pass on and conserve the knowledge of the art. The synthesis results showed that history and development of Thai performing art are related to the Thai social context. There are two major types of Thai performing art, the royal performing art and the local performing art. The royal performing art consists of common features which are balance, upright body from the waist line up, muscle constraint, and balanced body movements. The local type expresses forms of freedom and no principles on muscle constraint.

Keywords: The Synthesis, Thai Dance Researches


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบัน (ไม่เกิน 1 นาที)

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGtjcDU0Y2lUN2RWVGE4WEhoQzd4S3c6MQ#gid=0

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12062 หรือ 0-2261-2096