ย้อนร่องรอยการจ????ำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์

Main Article Content

สิทธิธรรม โรหิตะสุข

Abstract

พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์มีพระราชนิยมด้านศิลปะอย่างชัดเจนจนก่อให้เกิดการประกวดภาพถ่ายและภาพเขียนทั้งภายนอกและภายในราชส????ำนัก กิจกรรมดังกล่าวได้ปรากฏร่องรอยของหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อขายจ????ำหน่ายผลงานศิลปะในสมัยนั้นอีกด้วย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏการประชัน (อวด) ภาพถ่ายในงานวัดเบญจมบพิตร พ.ศ. 2448 ที่มีการประกวดและการจ????ำหน่ายภาพเพื่อน????ำเงินสมทบทุนกิจการของวัดนี้ด้วย ขณะที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกวดภาพส????ำหรับผู้ชอบเขียน (amateur) ในพระราชวังบางปะอินและพระราชวังพญาไท ช่วง พ.ศ. 2460-2463 ซึ่งเป็นการประกวดภาพภายในราชส????ำนักที่มีการซื้อขายภาพวาดเพื่อน????ำเงินมาสมทบทุนจัดซื้อเรือรบและปืนส????ำหรับกิจการเสือป่า ทั้งนี้ การซื้อขายจ????ำหน่ายภาพในสมัยดังกล่าว เมื่อพิจารณาผ่านหลักฐานเฉพาะที่ปรากฏ จากการศึกษาพบว่า เป็นการจ????ำหน่ายภาพเพื่อหารายได้มาใช้ประโยชน์ในกิจการเชิงสาธารณกุศลและยังอยู่นอกบริบทของธุรกิจทางศิลปะอย่างชัดเจน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โรหิตะสุขส. (1). ย้อนร่องรอยการจ????ำหน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 9-17. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99304
Section
บทความวิชาการ