การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาส????ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Main Article Content

จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) น????ำ เสนอแนวทางการพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาส????ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) วิทยาลัยศิลปศึกษาเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างครูที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะและดนตรี หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านศิลปะและดนตรีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ และมีจุดเด่นในเรื่องของการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประจ????ำชาติลาวให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาส????ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีลักษณะของสาขาวิชาเป็นศาสตร์ที่บูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางด้านการศึกษา และองค์ความรู้ทางด้านดนตรีในเชิงทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ เพื่อสร้างครูดนตรี และนักการศึกษาทางดนตรีที่มีคุณภาพ มาตรฐานผลการเรียนรู้มี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อสังคม และวิชาชีพครู 2) ด้านความรู้และความเข้าใจในด้านวิชาทั่วไป วิชาครู วิชาทางดนตรีศึกษา และวิชาดนตรีทั้งทฤษฎีและทักษะปฏิบัติ 3) ด้านทักษะทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ 4) ทักษะการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 5) ด้านทักษะส่วนบุคคลการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิริกวินกอบกุลจ. (1). การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษาส????ำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 25-36. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99306
Section
บทความวิจัย