การศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

ประวิทย์ ฤทธิบูลย์

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี โดยมุ่งศึกษาในประเด็น เพื่อสร้างรูปแบบนาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ศึกษาผลระหว่างก่อนและหลังการใช้นาฏกรรมบ????ำบัดต่อความเครียด และศึกษาความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายแรกเข้าที่มีต่อนาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี อายุระหว่าง 18-25 ปี จ????ำนวน 40 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จำนวนกลุ่มละ 20 คน ก????ำหนดแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงกลุ่มทดลองศึกษาผลก่อนและหลังการทดลอง ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและท????ำการทดลองจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ t - test ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปว่า 1.) การสร้างรูปแบบนาฏกรรมบ????ำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ได้รูปแบบกิจกรรมจ????ำนวน 8 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยน????ำหลักการด้านการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระที่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึกที่มีดนตรีประกอบในการควบคุมจังหวะในการเคลื่อนไหวมาแสดงออก และนำกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการสร้างกิจกรรมที่จะช่วยลดภาวะของความเครียดโดยเน้นการแสดงออกมากว่าความชำนาญ ซึ่งใช้เวลาในการท????ำกิจกรรมจำนวน 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง รวมเป็น 12 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากการพิจารณาค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าสอดคล้องกัน และความเหมาะสมของรูปแบบนาฏกรรมบำบัดโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 2.) พบว่า ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลังการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองใช้นาฏกรรมบ????ำบัดต????่ำกว่าก่อนการทดลองใช้นาฏกรรมบำบัด อย่างมีนัยส????ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.) ความพึงพอใจของผู้ต้องขังชายแรกเข้าที่มีต่อนาฏกรรมบ????ำบัดต่อความเครียดในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้ต้องขังชายแรกเข้ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมนาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ฤทธิบูลย์ป. (1). การศึกษาการใช้นาฏกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 57-70. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99312
Section
บทความวิจัย