เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย

Main Article Content

นิวัฒน์ วรรณธรรม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาบริบท และปัจจัยสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2553 - พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสำรวจเบื้องต้น แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ จากวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาจำนวน 13 วง กลุ่มผู้รู้ด้านขับร้อง 4 คน ด้านดนตรี 5 คน ด้านการเต้น 3 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ 29 คน และบุคคลทั่วไป 13 คน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย ในด้านการจัดการ พบว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ มีการทำงานที่เป็นระบบส่งเสริมซึ่งกันและกัน วางแผน กำหนดเป้าหมายชัดเจน ตรวจสอบได้ แบ่งผู้ปฏิบัติการเป็นกลุ่มงานหลักและกลุ่มงานรอง มีภาวะผู้นำสูงในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ครูผู้สอนเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีความรู้และเข้าใจในบทเพลง จัดความยากง่ายของเพลงเหมาะสมกับผู้เรียน การสรรหานักแสดงจะเน้นที่ใจรัก มีความสามารถและระเบียบวินัย ใช้วิธีสอนโดยการสาธิตจากครู พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน โดยเน้นพื้นฐาน การเล่น การร้องและการฟัง ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิดสร้างสรรค์ สื่อที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกหัด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี ตัวอย่างเพลงต้นฉบับ โน้ตเพลงที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ และจากการซื้อ สร้างแรงจูงใจด้วยการให้ทุนการศึกษา ทัศนศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ มีการลงโทษตามกฎระเบียบข้อตกลง จัดประสบการณ์การแสดงอย่างต่อเนื่อง ควบคุมคุณภาพโดยทีมงานและผู้รู้ให้ข้อเสนอแนะ ประเมินและรายงานผลต่อผู้บริหารทุกครั้งที่ออกแสดง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรรณธรรมน. (1). เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 149-158. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99322
Section
บทความวิจัย